Hoppa till innehållet


KURSPLAN

GIS i geovetenskap 7,5 högskolepoäng

GIS in Geoscience
Avancerad nivå, O7021K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Geovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Geovetenskap

Behörighet

90 hp inom naturrresursteknik, geovetenskap, kemi eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avklarad kurs skall studenten kunna

- redogöra för de grundläggande komponenterna och metoderna inom geografiska informationssystem (koordinatsystem, projektioner, gridding) och      3D-modellering (triangulering, DEM, ...), och deras tillämpning inom geovetenskap (lärandemål 1)

- beskriva och utföra arbetsflöde i GIS- eller 3D-modellerings programvara, från import och modifiering av geospatial data, till tolkning och analys för      att besvara geologiska frågeställningar (lärandemål 2).

- utföra självständig, digital kartläggning med hjälp av GIS programvara (lärandemål 3).

- konstruera enkla geologiska 3D-modeller med hjälp av 3D-modelleringsprogramvara (lärandemål 3). 

Kursinnehåll
Kursen behandlar teoretiska och praktiska grunder för geografiska informationssystem (GIS), innefattandes både traditionella tekniker och modern teknologi.

Teoretiska moment:
Grunderna i GIS, kartprojektioner och koordinatsystem, grundläggande geografisk analys, interpolering och beredning av konturkartor och höjdmodeller, visualisering av borrhålsdata i GIS, traditionell och digital geodatainsamling, fotogrammetrisk kartläggning, fjärranalys, digital bildbehandling, 3D-modelleringsmetoder , modelleringsosäkerhet, 3D-modelleringsteknik, 3D-modellbyggnad, 4D-modelleringsgrunder.

Praktiska moment:
- Digital och traditionell datainsamling, bearbetning och analys
- Datorövningar i GIS med geologiska data
- Datorövningar  med explicit 3D-modellering och 3D-visualisering av geologiska data
- Datorövningar  med implicit 3D-modellering och 3D-visualisering av geologiska data 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen innehåller föreläsningar, datorpraktik och ett skriftligt litteraturseminarium. Föreläsningar och datorpraktik organiseras i en växelvis ordning där teoretiska principer behandlas i föreläsningarna och de inlärda färdigheterna sedan tillämpas i relaterade datorövningar. Datorövningarna utförs parvis för att förbättra samarbetet och förbättra färdigheterna i problemlösning. Dessutom genomförs en skriftlig seminarieuppgift av en litteratursökning inom GIS-fältet, genom att analysera en vetenskaplig uppsats av intresse och skriva en sammanfattning av uppsatsen med egna reflektioner.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen, fyra labbrapporter och en skriftlig seminarieuppgift.

Avsiktligt lärandemål 1 (Klassificera och beskriv de grundläggande elementen i geografiska informationssystem) bedöms genom en skriftlig tentamen (betygsskala G / U) och en skriftlig seminarieuppgift (betygsskala G / U).
Avsedda lärandemål 2 och 3: utvärderas genom fyra skriftliga labbrapporter (en efter varje labb) som kan lämnas in parvis. Betyg G / U 3 4 5. 

Alla tentor, seminarieuppgifter och labbrapporter som ingår i modulerna måste vara avklarade för slutbetyg på kursen. 

Övergångsbestämmelser
Kursen O7021K motsvarar O7010K, som motsvarade kursen KGO009.

Examinator
Tobias Bauer

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Heywood, I., Cornelius, S., Carver, S. (2002). An Introduction to Geographical Information Systems. 2nd edition. Pearson Educational Ltd.

Föreläsningsmaterial

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004GIS laborationG U 3 4 55.00ObligatoriskH21
0005Skriftlig duggaU G#1.50ObligatoriskH21
0006LitteraturseminarieU G#1.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2012-06-20

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17