Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Gruvgeologi 7,5 högskolepoäng

Mining Geology
Avancerad nivå, O7022K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Geovetenskap

Behörighet

90hp inom geovetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten skaffar sig en avancerad förståelse för malm- och mineralfyndigheters undersökning och värdering. 
Studenten ska kunna utföra modellering av mineralfyndigheters halt och tonnage baserat på geologiska data och behandling av haltdata i 3D miljö. Studenten skall kunna redogöra för hur cut-off begreppet inverkar på mineraltillgångars storlek och halt, och kunna applicera grundläggande geostatistiska metoder för beräkningar av medelhalter i borrhål och profiler utifrån halt, längd och densitetsdata. 

Studenten skall kunna redogöra för skillnaden i konfidensnivå mellan antagna, indikerade och kända mineraltillgångar, samt deras distinktion från mineralreserver. I detta ingår att kunna förklara hur olika modifierande faktorer såsom val av  brytningsmetoder, anrikningsmetoder, metallurgiska faktorer, miljöfaktorer, sociala faktorer, juridiska faktorer och ekonomiska faktorer inverkar på ett gruvprojekts genomförbarhet. Studenten skall kunna kritiskt analysera tekniska rapporter från gruv- och prospekteringsprojekt med avseende hur väl de lever upp till de krav som ställs i internationella branschstandarder för rapportering av mineraltillgångar. 

Studenten skall kunna skall kunna redogöra för olika strategier för haltkontroll och gruvkartering, och kunna välja metoder baserat på fyndighetens geologi samt brytningsmetoden. Studenten skall kunna insamla geologisk information från brytningsrum för att karaktärisera malmgränser och geologiska strukturer, och använda denna information för att utföra uppskattningar av gråbergsinblandning och medelhalter. 

Kursinnehåll
Under kursen arbetar studenterna med olika aspekter av gruvprojekt och avancerade prospekteringsprojekt i värdekedjan, från modellering av mineraltillgångar från geologisk data innan brytning, till processen att konvertera mineraltillgångar till mineralreserver genom applicering av modifierande faktorer, till de gruvgeologiska metoder som används för fortsatta karaktärisering och utvärdering av fyndigheter i samband med brytning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Ämnet presenteras i form av klassföreläsningar av flera föreläsare. Fördjupning i ämnet sker genom individuella studentprojekt som baseras på litteraturstudie av tekniska rapporter från gruvprojekt och avancerade prospekteringsprojekt, skriftlig redovisning, samt gruppdiskussioner i seminarieform.

Praktiska färdigheter tränas genom övningar i malmberäkningsmetodik på papper och i programvara, beräkning av malmsektioner, gruvkartering, haltkontroll och malmgränskontroll. Övningarna kommer delvis att vara kopplade till föreläsningar och utföras parallellt.

Dokumenthantering sker i lärplattformen CANVAS. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen ges med differentierade betyg. Betygsskala: 5 4 3 U. För att blir godkänd på kursen krävs dessutom att studenten genomför och skriftligt redovisar både praktiska uppgifter och sina individuella projektarbeten och får godkänt på dem. 

Rapporter som inte uppnått ställda kvalitetskrav inom en vecka efter innevarande läsperiods slut innebär betyget underkänt för det praktiska momentet. Det praktiska momentet i sin helhet får då utföras vid ett kommande kurstillfälle, under förutsättningen att lediga platser finns tillgängliga. 

Övrigt
Motsvarar kursen O7011K Ekonomisk geologi med gruvgeologi

Examinator
Nils Jansson

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
Evans, Whateley & Moon. Introduction to Mineral Exploration, Blackwell, 2006.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskH16
0002ProjektuppgifterG U 3 4 52.50ObligatoriskH16
0003ÖvningsuppgifterU G#1.00ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-02-10

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17