Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Gruvgeologi 7,5 högskolepoäng

Mining Geology
Avancerad nivå, O7022K
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Geovetenskap

Behörighet

90hp inom geovetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter genomförd kurs skall studenten ha kunskap om malm- och mineralfyndigheters undersökning och ekonomiska värdering.


Kursinnehåll

Gruvgeologiska arbetsmetoder.
Karteringsmetodik i gruva, diamantborrningsprogram samt provtagning.
Haltkontroll och malmgränskontroller.
Malmgränsbestämning i borrhål.
Malmberäkningsmetodik.
Cut off-begreppet.
Densitets- och medelvärdesberäkning. Beräkning av medelhalter i profiler och nivåer samt i block eller hela malmer.
Arbete med 3D behandling av borrhålsdata i vanligen förekommande programvara.
Geometallurgi.
Feasibility study. Regler för rapportering av mineralresurser.Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar som ägnas åt genomgång av grundläggande teori samt lektionsövningar i praktiska tillämpningar och malmberäkning. Genomförande av eget projektarbete. Fältövning i gruvkartering sker i gruva.


Examination
Godkända övningar. Skriftlig tentamen med differentierade betyg. Redovisning av projektrapporter muntligt och skriftligt. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
Motsvarar kursen O7011K Ekonomisk geologi med gruvgeologi

Examinator
Nils Jansson

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Evans, Whateley & Moon. Introduction to Mineral Exploration, Blackwell, 2006.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskH16
0002ProjektuppgifterG U 3 4 52.50ObligatoriskH16
0003ÖvningsuppgifterU G#1.00ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-02-10

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institut 2019-06-14