Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad inom psykiatrisk vård 7,5 högskolepoäng

Nursing in Psychiatry Care
Avancerad nivå, O7024H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska Kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • redogöra för centrala begrepp inom omvårdnad i psykiatrisk vård
  • beskriva och reflektera över upplevelsen av att leva med psykisk ohälsa utifrån begreppen hälsa och lidande
  • redogöra och argumentera för relationens betydelse i psykiatrisk vård
  • identifiera individuella behov hos personer med psykisk ohälsa
  • beskriva, förklara, tillämpa och kritiskt granska kvalitativa metoder i forskningsprocessen
  • dokumentera på ett vetenskapligt sätt

Kursinnehåll
Omvårdnad som reflekterande praktik
Relation, behov och åtgärd
Inifrånperspektiv
Sjuksköterskans ansvar
Hälsa, lidande och välbefinnande
Kvalitativ metod med särskilt fokus på kvalitativ innehållsanalys
Vetenskaplig dokumentation och kritiskt förhållningssätt
Aktuella lagar och författningar

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, fältstudier, föreläsningar, studieuppgifter och seminarier.

Examination
Kursens mål examineras genom seminarier och individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till sjuksköterska inom psykiatrisk vård.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson, G. Bülow, P., Denhov, A., & Topor, A. (2016). Från patient till person: om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Gabrielsson, S., & Ejneborn Looi, G-M. (2017). Att se och möta individuella behov: Introduktion till omvårdnad i psykiatrisk vård och omsorg. Stockholm: BoD.
Henricson, M. (red.) (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L. (red.) (2019). Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Förteckning över artiklar, avhandlingar, rapporter och skönlitteratur finns i studiehandledningen

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004Seminarium omvårdnad inom psykiatrisk vårdU G#3.00ObligatoriskH17
0005Skriftlig tentamen omvårdnad inom psykiatrisk vårdU G VG *4.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen fastställd av prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-10-04

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21