Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad i psykiatrisk vård II, VFU 7,5 högskolepoäng

Nursing Care in Psychiatry II, Practice
Avancerad nivå, O7030H
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska Kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O7044H Omvårdnadsinterventioner inom psykiatrisk vård O7074H Ledarskap, organisation och utveckling i psykiatrisk vård O7029H Omvårdnad i psykiatrisk vård I, VFU Kursen kräver dessutom följande godkända kurser eller prov: M7015H Psykiatri O7024H Omvårdnad inom psykiatrisk vård


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:
  • planera, genomföra och utvärdera åtgärder som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos människor med psykisk sjukdom
  • självständigt observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov vid psykisk ohälsa
  • självständigt ansvara för omvårdnaden av patienter inom psykiatrisjuksköterskans ansvarsområde
  • leda omvårdnadsarbetet inom psykiatrisk vård
  • tillämpa evidensbaserad omvårdnad
  • tillämpa gällande lagar och författningar
  • dokumentera vetenskapligt

Kursinnehåll
Att möta närstående
Omvårdnadsinterventioner och behandlingsmetoder med inriktning mot psykiatrisk vård
Dokumentation av vård och omvårdnad
Aktuella lagar och författningar
Att förebygga och hantera våldsamma situationer
Kunskapsbaserad omvårdnad
Vetenskaplig dokumentation och kritiskt förhållningssätt

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Deltagande i seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Individuell skriftlig rapport.
Studentens yrkeskompetens bedöms kontinuerligt genom skriftlig reflektion samt i form av trepartssamtal.
För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomgångna och godkända.
 
Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till sjuksköterska inom psykiatrisk vård och är verksamhetsförlagd.

Examinator
Git-Marie Ejneborn-Looi

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1
*Herlofson, J., Ekselius, L., Lundin, A., Mårtensson, B. & Åsberg, M. (red.) (2016). Psykiatri. (2 uppl.) Studentlitteratur AB
*Mellgren, Z., & Lundin, L. (2012). Psykiska funktionshinder: stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Heise Löwgren, C. (Red.). (senaste upplagan). Författningshandbok. För personal inom hälso-och sjukvård. Stockholm: Liber.
*Wiklund Gustin, L. (red.) (2019). Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Åkerman, S. (2020). Ärr för livet. (Första utgåvan). [Stockholm]: Natur & Kultur.

* Litteraturen har använts i tidigare kurser.
Förteckning över artiklar, rapporter och avhandlingar finns i studiehandledningen.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Individuell skriftlig rapport + bedömning av yrkeskompetensU G VG *7.50ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
Fastställd av prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2008-05-30

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11