Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad, examensarbete inom ambulanssjukvård 15 Högskolepoäng

Nursing, Thesis
Avancerad nivå, O7031H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 Hp M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård, 7,5 Hp M7002H Medicinsk vetenskap inom ambulanssjukvård 7,5 Hp O7010H Omvårdnad inom ambulanssjukvård I, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 Hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
• systematiskt söka vetenskaplig litteratur i elektroniska databaser
• kritiskt granska och värdera vetenskapliga studier
• formulera en vetenskaplig frågeställning 
i   omvårdnad
• tillämpa forskningsetiska principer och skriva en forskningsetisk ansökan
• planera, genomföra och dokumentera e tt vetenskapligt arbete i omvårdnad inom ambulanssjukvård
kritiskt granska, argumentera för förslag   till förändringar och bedöma andra studenters examensarbete samt försvara eget examensarbete.


Kursinnehåll
I kursen skall studenten planera, genomföra och dokumentera ett empiriskt vetenskapligt arbete. I detta ingår sökning och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur i för ämnet omvårdnad relevanta databaser samt insamling, analys och sammanställning av empirisk data. I kursen ingår även att träna och genomföra opponent- respektive respondentskap samt att tillämpa kunskaper om relevant forskningsdesign och forskningsetik.

Genomförande
Kursen genomförs som ett självständigt arbete med obligatorisk handledning. Handledare utses av institutionen. Regelbundna seminarier som följer arbetsprocessen ingår i kursen, närvaro är obligatoriskt vid seminarierna.

Examination

Examensarbetet examineras i form av en skriftlig rapport som presenteras vid ett seminarium med opponent respektive respondentskap.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6. ed.) Washington, D.C.: American Psychological Association.
*Björk, J. (2010). Praktisk statistik för medicin och hälsa. Liber.
*Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3:e rev. uppl.). Studentlitteratur.
* Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. (10th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Trost, J. (2002). Att vara opponent. Lund: Studentlitteratur.
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red). (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik.

*Litteraturen har använts i tidigare kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Vetenskapligt arbete15.0U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2008-05-30

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-12