KURSPLAN

Omvårdnad, examensarbete inom distriktsvård 15 högskolepoäng

Nursing, thesis
Avancerad nivå, O7036H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2009-02-16

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

M7012H Folkhälsa och folkhälsoarbete, 7,5 hp M7008H Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot vuxna och äldre, 7,5 hp M7007H Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot barn och ungdom, 7,5 hp M7010H Farmakologi och förskrivningsrätt, 7,5 hp O7081H Omvårdnad, Barn och ungdomars hälsa och ohälsa, VFU, 7,5 hp O7082H Omvårdnad, Vuxna och äldres hälsa och ohälsa I, VFU, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
  • systematiskt söka vetenskaplig litteratur i elektroniska databaser
  • kritiskt granska och värdera vetenskapliga studier
  • formulera en vetenskaplig frågeställning i omvårdnad
  • tillämpa forskningsetiska principer och skriva en forskningsetisk ansökan
  • planera, genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete i omvårdnad inom distriktssköterskans ansvarsområde
  • kritiskt granska, argumentera för förslag  till förändringar och bedöma andra studenters examensarbete samt försvara eget examensarbete.

Kursinnehåll
I kursen skall studenten planera, genomföra och dokumentera ett empiriskt vetenskapligt arbete. I detta ingår sökning och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur i för ämnet omvårdnad relevanta databaser samt insamling, analys och sammanställning av empirisk data. I kursen ingår även att träna och genomföra opponent- respektive respondentskap samt att tillämpa kunskaper om relevant forskningsdesign och forskningsetik.

Genomförande
Kursen genomförs som ett självständigt arbete med obligatorisk handledning. Handledare utses av institutionen. Regelbundna seminarier som följer arbetsprocessen ingår i kursen, närvaro är obligatoriskt vid seminarierna.

Examination
Examensarbetet examineras i form av en skriftlig rapport som presenteras vid ett seminarium med opponent respektive respondentskap.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterska. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Birgitta Lindberg

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
American Psychological Association. (Senaste uppl). Publication manual of the American Psychological Association. Washington, D.C: American Psychological Association.
*Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnhagen, O. (Senaste uppl.). Statistisk verktygslåda 1: samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur.
*Henricson, M. (Red.). (Senaste uppl.). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (Senaste uppl.). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (red.) (Senaste uppl.). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

*Litteraturen har använts i tidigare kurser

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Vetenskapligt arbeteU G VG *15.00ObligatoriskH09Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »