Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad, examensarbete inom operationssjukvård 15 högskolepoäng

Nursing, thesis
Avancerad nivå, O7037H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

* O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård, 7,5 Hp eller motsvarande. * O7078H Operationssjukvård, Verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 Hp eller motsvarande. * M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård, 7,5 Hp eller motsvarande. * M7006H Medicinsk vetenskap inom operationssjukvård, 7,5 Hp eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs ha fördjupade kunskaper i att genomföra ett vetenskapligt arbete inom omvårdnad med fördjupning inom operationssjukvård. Detta innebär att självständigt under handledning kunna:
• planera, genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete i ämnet omvårdnad inom operationssjukvård
• formulera en vetenskaplig omvårdnads frågeställning
• systematiskt söka vetenskaplig litteratur i elektroniska databaser
• kritiskt granska och värdera vetenskapliga studier
• tillämpa forskningsetiska principer och skriva en forskningsetisk ansökan

Kursinnehåll
I kursen skall studenten planera, genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete. I detta ingår sökning och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur i för ämnet omvårdnad relevanta databaser samt insamling, analys och sammanställning av data. I kursen ingår även att träna och genomföra opponent- respektive respondentskap samt att tillämpa kunskaper om relevant forskningsdesign och forskningsetik.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs som ett självständigt arbete med obligatorisk handledning. Handledare utses av institutionen. Regelbundna seminarier som följer arbetsprocessen ingår i kursen, närvaro är obligatoriskt vid seminarierna.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examensarbetet examineras i form av en skriftlig rapport som presenteras vid ett seminarium med opponent respektive respondentskap.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning med inriktning mot operationssjukvård.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3
*American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6. ed.) Washington, D.C.: American Psychological Association.
*Björk, J. (Senaste upplaga). Praktisk statistik för medicin och hälsa. Liber.
*Henricson, M. (Red.) (senaste upplaga). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
*Kvale, S., & Brinkmann, S. (senaste upplaga). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (senaste upplaga). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik.


*Litteraturen har använts i tidigare kurser

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Vetenskapligt arbeteU G VG *15.00ObligatoriskV10Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
Fastställd av prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2009-02-16. Reviderad 2009-08-04.

Reviderad
av Prefekt vid Insitutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-16