Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnadsinterventioner inom psykiatrisk vård 7,5 högskolepoäng

Nursing interventions in psychiatric care
Avancerad nivå, O7044H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska Kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande M7009H Medicinsk vetenskap psykiatrisk vård O7024H Omvårdnad inom psykiatrisk vård


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • omsätta centrala begrepp inom omvårdnad i psykiatrisk vård 
  • föreslå, motivera, planera och utvärdera omvårdnadsinterventioner som tillgodoser individuella behov hos personer med psykisk ohälsa 
  • förklara och motivera faktorer som främjar återhämtning hos personer med psykisk ohälsa 
  • analysera och reflektera över behov hos personer med psykisk ohälsa i förhållande till samhällets resurser 
  • identifiera och tillgodose behov av stöd hos närstående till personer med psykisk ohälsa 
  • tillämpa etiska begrepp, principer och förhållningssätt i relation till tvång i psykiatrisk vård 
  • tillämpa kunskapsbaserad omvårdnad utifrån en klinisk frågeställning med relevans för omvårdnad i psykiatrisk vård 
  • dokumentera vetenskapligt

Kursinnehåll
Medvetet förhållningssätt
Interventioner
Återhämtning
Psykologiska och pedagogiska perspektiv
Makt och delaktighet
Kunskapsbaserad omvårdnad
Vetenskaplig dokumentation och kritiskt förhållningssätt
Aktuella lagar och författningar

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, laborationer, fältstudier, studieuppgifter och seminarier.

Examination
Kursens mål examineras genom seminarier och individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till sjuksköterska inom psykiatrisk vård.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Andersson, G. Bülow, P., Denhov, A., & Topor, A. (2016). Från patient till person: om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Gabrielsson, S. & Ejneborn Looi, G. (2018). Bemötande i psykiatrin: möten som främjar återhämtning. Stockholm: Gothia fortbildning.
*Heise Löwgren, C (Red.) (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber.
Mellgren, Z. & Lundin, L. (2012). Psykiska funktionshinder: stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L. (2012). KBT i omvårdnadsarbetet: om meningsskapande i gemenskap. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Wiklund Gustin, L. (red.) (2019). Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

* Litteraturen har använts i tidigare kurser.
Förteckning över artiklar, rapporter, avhandlingar och skönlitteratur finns i studiehandledningen.


Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Seminarium omvårdnadsinterventioner inom psykiatrisk vårdU G#3.00ObligatoriskV18
0003Skriftlig tentamen omvårdnadsinterventioner inom psykiatriskU G VG *4.50ObligatoriskV18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2011-02-07

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21