Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Värdighet och välbefinnande i åldrandet 7,5 Högskolepoäng

Dignity and wellbeing in old age
Avancerad nivå, O7045H
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Kandidatexamanen i omvårdnad


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursens slut skall studenten kunna:

1. Med utgångspunkt från centrala etiska begrepp och principer, självständigt beskriva och reflektera över personcentrerad o mvårdnad av äldre, relaterat till den äldre personens unika behov, upplevelser, problem och livssituation.
2. Reflektera över och tillämpa ett etiskt förhållningssätt i etiskt svåra situationer inom omvårdnad av äldre
3. Reflektera över och tillämpa kunskap om hur ett värdegrundsarbete bland personal kan genomföras i olika omvårdnadssammanhang inom vård av äldre
4. Tillämpa observation som strukturerad datainsamlingsmetod och reflektera över dess tillämpning inom vetenskapliga studier av omvårdnad bland äldre
5. Reflektera över forskningsetiska frågeställningar vid vetenskapliga studier av omvårdnad bland äldre och praktiskt tillämpa forskningsetiska principer
6. Identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens


Kursinnehåll

Värdegrund
Centrala etiska begrepp/etiska överväganden  
Etik - tillämpad vid personcentrerad omvårdnad

Etiska problem i förhållande till demenssjukdom, multisjukdom och ny teknik
Forskningsetik
Observationsmetodik
Vetenskaplig dokumentation


Genomförande
Kursen ges på halvfart och är nätbaserad. Den pedagogiska grundsynen baseras på att studenten har kunskap och erfarenhet med sig. Studenten förutsätts vara aktiv och delaktig i sin utbildning och ansvarig för sin egen inlärningsprocess. Strävan är att studenten utvecklar en förmåga att analysera, förklara och värdera samband mellan begrepp och fenomen som studeras. Lärandet stimuleras av egen aktivitet, i utbyte och interaktion med andra samt med anknytning till studentens egen kunskap och tidigare erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och riktade studieuppgifter anpassade till verksamhetsanknuten utbildning.

Examination

Mål 1-3 samt 6. Individuell skriftlig tentamen i form av en litteratursammanställning. Tentamen består av att granska och värdera centrala etiska begrepp i vetenskaplig litteratur och redogöra för dess tillämpning i förhållande till äldrevård generellt, alternativt till demensvård, alternativt till vård av multisjuka äldre personer.

Mål 1,3,4,5 och 6. Grupptentamen i form av verksamhetsanknuten inlärningsuppgift. Tentamen består av tillämpning av och etisk reflektion över observationer av personals kommunikation om äldre i praktisk vårdverksamhet.

För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomgångna och godkända. För betyget väl godkänd krävs väl godkänt betyg i det individuella provet.

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningenÖvrigt
Kursen ingår i specialistutbildning med inriktning mot vård av äldre och ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns tillgänglig i den gemensamma lär-plattform (NANO) som används i specialistutbildningen mot vård av äldre vid kursens start. Du som är ny student vid LTU hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid LTU hittar info om kursstart via schema på studentwebben.

Examinator
Stefan Sävenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. (Red.). (2013). Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur
Nordenfelt, L. (Red.). (2010). Värdighet i vården av äldre personer. Lund: Studentlitteratur.
Polit, D. F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research. Principles and methods. Philadelphia, New York, Baltimore: Lippincott.
Tabloski, PA. (2006). Gerontological nursing. Upper Saddle River,N.J.: Pearson Pretice Hall.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell skriftlig tentamen5.0U G VG
0002Grupptentamen2.5U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2011-02-07

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-02-12