KURSPLAN

Omvårdnad, Examensarbete inom vård av äldre 15 Högskolepoäng

Nursing, Thesis
Avancerad nivå, O7048H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2011-10-05

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7046H Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet, 7,5 hp M7011H Geriatrisk vård - diagnostik, behandling och omvårdnad, 7,5 hp O7045H Värdighet och välbefinnande i åldrandet, 7,5 hp O7058H Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad, 7,5 hp O7049H Palliativ omvårdnad, 7,5 hp O7047H Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

  planera, genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete i ämnet omvårdnad inom äldrevård
  formulera en vetenskaplig frågeställning i omvårdnad
  systematiskt söka vetenskaplig litteratur i elektroniska databaser
  kritiskt granska och värdera vetenskapliga studier
  tillämpa forskningsetiska principer och skriva en forskningsetiska ansökan

  Kritiskt granska, argumentera för förslag till förändring och bedöma andra studenters examensarbete samt försvara eget examensarbete


Kursinnehåll
  I kursen skall studenten planera, genomföra och dokumentera ett empiriskt vetenskapligt arbete. I detta ingår sökning och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur i för ämnet omvårdnad relevanta databaser samt insamling, analys och sammanställning av empirisk data. I kursen ingår även att träna och genomföra opponent- respektive respondentskap samt att tillämpa kunskaper om relevant forskningsdesign och forskningsetik.

Genomförande
Kursen genomförs på distans och med halvfart som ett självständigt arbete med obligatorisk handledning. Handledare utses av institutionen. Regelbundna seminarier som följer arbetsprocessen ingår i kursen, närvaro är obligatoriskt vid seminarierna.

Examination
Examensarbetet examineras i form av en skriftlig rapport som presenteras vid ett seminarium med opponent respektive respondentskap.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning med inriktning mot äldrevård. Studiehandledning finns i kursrummet i canvas.

Examinator
Stefan Sävenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6. ed.) Washington, D.C.: American Psychological Association.
*Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund:Studentlitteratur.
* Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Trost, J. (2002). Att vara opponent. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Vetenskapligt arbete15.0U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »