Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Palliativ omvårdnad 7,5 Högskolepoäng

Palliative Nursing
Avancerad nivå, O7049H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7046H Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet, 7,5 hp M7011H Geriatrisk vård - diagnostik, behandling och omvårdnad, 7,5 hp O7045H Värdighet och välbefinnande i åldrandet, 7,5 hp O7058H Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse

 Efter avslutad kurs ska studenten

- visa fördjupad kunskap om, kunna redogöra för och reflektera kring begreppet personcentrerad omvårdnad och dess betydelse för vård av äldre personer i livets slut

- visa fördjupad kunskap om, kunna redogöra för och reflektera kring innebörden av palliativ vårdfilosofi och dess betydelse inom äldrevård

- kunna redogöra för och relatera till gällande lagar, författningar och riktlinjer inom palliativ vård.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten

- utifrån ett personcentrerat förhållningssätt självständigt kunna anlysera individuella behov och resurser hos äldre personer och närstående vid livets slut

 - självständigt kunna bedöma fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov hos äldre i livets slut samt initiera professionellt stöd

- självständigt kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera palliativ vård för äldre

 -visa förmåga att hantera, administrera och utvärdera läkemedelsbehandling som används som symtomlindring i livets slut.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten

 - kunna värdera och reflektera över etiska frågeställningar i vården av äldre i livets slut

- kunna värdera och reflektera över egna och andras reaktioner före, under och efter dödsfall

- kunna värdera och reflektera över forskning inom palliativ vård och omvårdnad


Kursinnehåll
- personcentrerad vård och omvårdnad
- palliativ vårdfilosofi utgående från: symtomkontroll kommunikation och relation, närståendestöd och teamarbete
- etik inom palliativ vård och omvårdnad
- värdighet vid livets slut
- hantering och administrering av läkemedel vid livets slutskede
- forskningsöversikt

Genomförande
Kursen ges i samarbete med Sophiahemmets högskola på halvfart och är nätbaserad. Den pedagogiska grundsynen baseras på att studenten har kunskap och erfarenhet med sig. Studenten förutsätts vara aktiv och delaktig i sin utbildning och ansvarig för sin egen inlärningsprocess. Strävan är att studenten utvecklar en förmåga att analysera, förklara och värdera samband mellan begrepp och fenomen som studeras. Lärandet stimuleras av egenaktivitet, i utbyte och interaktion med andra samt med anknytning till studentens egen kunskap och tidigare erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och riktade studieuppgifter anpassade till verksamhetsanknuten utbildning.

Examination
Skriftlig individuell examinationsuppgift, webbseminarium och klinisk examination

Övrigt
Kursen ingår i specialistutbildning inom Äldre vård och ges på avancerad nivå. Kursen ges av Sophiahemmets högskola

Examinator
Stefan Sävenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 2
Andershed, B., Ternestedt, B.-M., & Håkanson, C. (Red). (2013). Palliativ vård: Begrepp och perspektiv i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. (Valda delar).
Beck, I. (2013). Att fokusera på ”varandet” i en värld av görande: Stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt vid vård- och omsorgsboende för äldre. Doktorsavhandling, Lunds Universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsa vård och samhälle. FULLTEXT: http://www.hkr.se/pagefiles/33237/Ingela_Beck_Avhandling_offentlig.pdf
Edvardsson, D. (Red.). (2010). Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 136 s.
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning (2. uppl.). Stockholm: Natur och kultur. (Valda delar). Alternativt senare upplaga
Kaasa, S. (Red.). (2002). Palliativ behandling och vård. Lund: Studentlitteratur. (Valda delar).
Polit, D. F., & Beck C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. (Valda delar).
Raadu, G. (Sammanställare). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården (Senaste upplagan). Stockholm: Liber.
Sandman, L., & Woods, S. (Red.). (2003). God palliativ vård: Etiska och filosofiska aspekter. Lund: Studentlitteratur. 221 s.
Socialstyrelsen. (2007). Forskning som speglar vården i livets slutskede: Sammanställning av aktuell forskning. Stockholm: Socialstyrelsen. 162 s.
FULLTEXT: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9185/2007-123-13_200712313.pdf
Strang, P. (2007). Livsglädjen och det djupa allvaret: Om existentiell kris och välbefinnande.
Stockholm: Natur och kultur. 159 s.
Strang, P., & Beck-Friis, B., &. (Red.). (2012). Palliativ medicin (4. uppl.). Stockholm: Liber. (Valda delar).
Tabloski, P. A. (2010). Gerontological nursing (2nd ed.). Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hill. (Valda delar). Alternativt senare upplaga.
Ternestedt, B-M., Österlind, J., Henoch, I., & Andershed, B. (2012). De 6 S:n: En modell för personcentrerad palliativ vård. Lund: Studenlitteratur. (Valda delar).
Vetenskapliga artiklar, styrdokument och internetlänkar tillkommer.

Rekommenderad litteratur
Haegerstam, G. (2008). Smärta: Ett mångfacetterat problem. Lund: Studentlitteratur.
Jarrett, L. (Ed.). (2007). Creative engagement in palliative care: New perspectives on user involvement. Abingdon: Radcliffe.
Stevens, E., Jackson, S., & Milligan, S. (Eds). (2009). Palliative nursing: Across the spectrum of care. Chichester: Wiley-Blackwell.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Litteraturöversikt7.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2012-03-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-12