Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete, master hälsovetenskap, inriktning omvårdnad 15 Högskolepoäng

Master thesis work in health science with focus on nursing
Avancerad nivå, O7051H
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Vetenskaplig metod, avancerad nivå, 15 hp eller motsvarande examensarbete 15 hp på magisternivå omvårdnad (A1E).


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs utifrån vetenskap, aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete kunna:
  1. Visa brett kunnande och en systematisk förståelse i omvårdnad.
  2. Kritisk granska och värdera vetenskaplig litteratur i omvårdnad.
  3. Formulera en forskningsfråga och genomföra ett vetenskapligt arbete som ska vara möjlig för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift.

Kursinnehåll
Vetenskaplig dokumentation av empiriskt arbete.
Kritisk granskning och värdering av vetenskaplig litteratur i omvårdnad.
Vetenskapligt arbete utifrån forskningsprocessens samtliga delar.
Genomförande av kritisk diskussion i opponent- respektive respondentskap.
Forskningsetik.

Genomförande
Kursen genomförs som ett självständigt arbete med obligatorisk handledning. Handledare utses av institutionen. Regelbundna seminarier ingår i kursen, närvaro är obligatoriskt vid seminarierna.

Examination
Examensarbetet examineras i form av en skriftlig masteruppsats som presenteras vid ett seminarium med respondent och opponentskap.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Examinator
Siv Söderberg

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6. ed.) Washington, D.C.: American Psychological Association.
Polit, Denise F. & Beck, Cheryl Tatano (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9.ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
Trost, J. (2002). Att vara opponent. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examensarbete15.0U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18