Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, VFU 7,5 högskolepoäng

Nursing Children and adolescents health and illness, clinical placement
Avancerad nivå, O7055H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

M7012H Folkhälsa och folkhälsoarbete, 7,5 hp M7008H Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot vuxna och äldre, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:
 • förebygga ohälsa samt förstärka och bibehålla hälsa hos barn/ungdom och dennes familj
 • föreslå, motivera och redogöra för lämpliga omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder utifrån ett evidensbaserat arbetssätt
 • stödja föräldraskapet
 • motivera och stödja amning och goda matvanor
 • analysera och värdera barnets psykomotoriska utveckling samt syn, hörsel och tillväxt
 • tillämpa observationsmetodik
 • analysera betydelsen av, samt samverka mellan olika yrkeskompetenser
 • tillämpa aktuella lagar och författningar
 • dokumentera vetenskapligt
 • dokumentera vård och omvårdnad
 • kritiskt granska och värdera forskningsresultat
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 • Etik
 • Stöd i föräldraskapet
 • Amning och kostrådgivning under uppväxtåren
 • Barns psykomotoriska utvecklingsbedömning
 • Bedömning av syn, hörsel och tillväxt
 • Medicinska bedömningar och vaccinationer
 • Observationsmetodik
 • Evidensbaserad omvårdnad
 • Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning
 •  Dokumentation av vård och omvårdnad
 •  Aktuella lagar och författningar

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, tillämpning av teoretiska kunskaper och verksamhetsförlagd utbildning. Verksamhetsförlagd utbildning sker under handledning. Föreläsningar kommer att ges i valda kursavsnitt. Närvaro är obligatorisk vid laborationer, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning.

Examination
•    Individuell tentamen – föräldragrupp och amning  
•    Fullgjorda inlämningsuppgifter
•    Bedömning av yrkeskompetens

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.
Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom programmet Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. (Red.). (2013). Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
Fossum, B. (Red.). (2019). Kommunikation, samtal och bemötande i vården. (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Kylberg, E., Westlund, A.M., & Zwedberg, S. (2018). Amning i dag. (3:e. uppl.). Stockholm: Gothia fortbildning.
Pilhammar, E. (Red.). (2012). Pedagogik inom vård och handledning. (2:a rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice (10 th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

Förteckning över vetenskapliga artiklar och avhandlingar finns i studiehandledningen.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006Verksamhetsförlagd utbildningU G VG *5.50ObligatoriskH17
0007RapportU G VG *1.00ObligatoriskH17
0008Individuell tentamenU G VG *1.00ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-08-22