Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad, Skolhälsovård 7,5 Högskolepoäng

Nursing in School Healthcare
Avancerad nivå, O7056H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

M7012H Folkhälsa och folkhälsoarbete, 7,5 hp M7008H Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot vuxna och äldre, 7,5 hp M7007H Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot barn och ungdom, 7,5 hp O7055H Omvårdnad, Barn och ungdomars hälsa och ohälsa, VFU, 7,5 hp M7010H Farmakologi och förskrivningsrätt, 7,5 hp O7054H Omvårdnad, Vuxna och äldres hälsa och ohälsa I, VFU, 7,5 hp O7060H Omvårdnad, Vuxna och äldres hälsa och ohälsa II, VFU, 7,5 hp alternativt Sjuksköterskeexamen 180 hp alternativt Kandidatexamen i omvårdnad + Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska 75 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
 • argumentera för ett etiskt förhållningssätt inom professionen 
 • beskriva och analysera orsaker som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos elever och dennes familj ur ett genus och kulturellt perspektiv 
 • identifiera och analysera betydelsen av den fysiska, psykiska och sociala miljön för elevers hälsa och lärande 
 • beskriva och reflektera över medicinska och omvårdnadsmässiga ställningstaganden angående vaccinationer 
 • analysera och reflektera över komplexa situationer relaterade till elever i behov av särskilt stöd -identifiera behov av förbättringar för en trygg och säker elevhälsa 
 • analysera betydelsen av ledarskap och samverkan med övriga professioner 
 • tillämpa kvalitativa forskningsmetoder för datainsamling och analys 
 • tillämpa aktuella lagar och författningar inom skolhälsovård/elevhälsa 
 • dokumentera vetenskapligt 
 • reflektera över dokumentation av vård och omvårdnad inom skolhälsovård/elevhälsa 
 • kritiskt granska och värdera forskningsresultat inom skolhälsovård/elevhälsa 
 • reflektera över sin egen självkännedom och empatiska förmåga 
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 • Professionsetik 
 • Hälsofrämjande/preventivt arbete inom skolhälsovård/elevhälsa 
 • Motiverande samtal 
 • Fysiska, psykiska och sociala miljöns betydelse för elevers hälsa 
 • Vaccinationer 
 • Elever i behov av särskilt stöd 
 • Patientsäkerhet och förbättringskunskap 
 • Ledarskap och samverkan 
 • Kvalitativ metod – datainsamling och analys 
 • Aktuella lagar och författningar 
 • Dokumentation
 •  

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter, seminarier och riktade studier inom skolhälsovård/elevhälsa. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt.

Examination
Individuell skriftlig tentamen. Seminarium. Rapport. Fullgjorda studieuppgifter
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom programmet Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carlsson Kendall, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter – vad gör vi och varför? Lund: Studentlitteratur
*Christoffersen, S.A. (Red). (2017). Professionsetik. (2:a rev. Uppl.). Malmö: Gleerups.
*Clausson, E.K., & Morberg, S. (2012). Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Öhlén, J. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
*Fossum, B. (Red.). (2013). Kommunikation, samtal och bemötande. Lund: Studentlitteratur.
*Lundin, K., & Sandström, B. (2015). Ledarskap inom vård och omsorg. (2:a rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Pilhammar, E. (Red.). (2012). Pedagogik inom vård och handledning. Lund: Studentlitteratur.
*Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice (10th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Raadu, G. (Red). (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber.
Regeringskansliet (2015). Barnets rättigheter. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/barnets-rattigheter/
Skolverket/Socialstyrelsen (2014). Vägledning för elevhälsa. Stockholm: Socialstyrelsen.
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

* Litteraturen har använts i tidigare kurser.

Förteckning över vetenskapliga artiklar och avhandlingar finns i studiehandledningen

Elektroniskt tillgängliga i fulltext
Skolverket/Socialstyrelsen (2014). Vägledning för elevhälsa. Stockholm: Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19526/2014-10-2.pdf
Regeringskansliet (2015). Barnets rättigheter. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/barnets-rattigheter/

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell skriftlig tentamen6.0U G VG
0003Seminarium0.5U G#
0004Rapport1.0U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-06-16