KURSPLAN

Omvårdnad, Hemsjukvård 7,5 Högskolepoäng

Nursing within home care
Avancerad nivå, O7057H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

M7012H Folkhälsa och folkhälsoarbete, 7,5 hp M7008H Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot vuxna och äldre, 7,5 hp M7007H Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot barn och ungdom, 7,5 hp O7055H Omvårdnad, Barn och ungdomars hälsa och ohälsa, VFU, 7,5 hp M7010H Farmakologi och förskrivningsrätt, 7,5 hp O7054H Omvårdnad, Vuxna och äldres hälsa och ohälsa I, VFU, 7,5 hp O7060H Omvårdnad, Vuxna och äldres hälsa och ohälsa II, VFU, 7,5 hp alternativt Sjuksköterskeexamen 180 hp alternativt Kandidatexamen i omvårdnad + Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska 75 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
 • argumentera för ett etiskt förhållningssätt inom professionen 
 • analysera behov hos och föreslå interventioner för den sjuke personen och dennes närstående vid komplexa omvårdnadssituationer i hemmet 
 • beskriva och förklara hemmets betydelse vid svår sjukdom och funktionsnedsättning 
 • identifiera behov av förbättringar för en trygg och säker vård inom hemsjukvård 
 • analysera betydelsen av ledarskap och samverkan med andra professioner inom hemsjukvård    
 • tillämpa kvalitativa forskningsmetoder för datainsamling och analys 
 • relatera till aktuella lagar och författningar inom hemsjukvård 
 • dokumentera vetenskapligt 
 • kritiskt granska och värdera forskningsresultat inom hemsjukvård 
 • reflektera över egen självkännedom och empatiska förmåga 
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens 

Kursinnehåll
 • Professionsetik 
 • Den sjuke personens omvårdnadsbehov i hemmet 
 • Närståendes behov 
 • Hemmets betydelse 
 • Patientsäkerhet och förbättringskunskap 
 • Ledarskap och samverkan 
 • Kvalitativ metod – datainsamling och analys 
 • Aktuella lagar och författningar 
 • Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning

Genomförande

Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter, seminarier och riktade studier inom hemsjukvård. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt.  


Examination
•    Individuell skriftlig tentamen
•    Seminarium  
•    Rapport
•    Fullgjorda studieuppgifter

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom programmet Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska.
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Christoffersen, S.A. (Red.). (2017). Professionsetik. Malmö: Gleerups
Drevenhorn, E. (Red.). (2017). Hemsjukvård. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A.K. (Red.). (2011). Att möta personer med demens. Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. (Red.). (2013). Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
*Fossum, B. (Red.). (2013). Kommunikation, samtal och bemötande. Lund: Studentlitteratur.
*Lundin, K., & Sandström, B. (2015). Ledarskap inom vård och omsorg (2:a rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Pilhammar, E. (Red.). (2012). Pedagogik inom vård och handledning. Lund: Studentlitteratur.
*Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016). Nursing research. Generating and assessing evidence for nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
*Raadu, G. (Red). (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber.
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.). (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

* Litteraturen har använts i tidigare kurser.
Förteckning över vetenskapliga artiklar och avhandlingar finns i studiehandledningen.
Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell skriftlig tentamen6.0U G VG
0003Seminarium0.5U G#
0004Rapport1.0U G#