KURSPLAN

Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad 7,5 Högskolepoäng

Dementia and person-centered nursing care
Avancerad nivå, O7058H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-12

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska med kandidatexamen i huvudämnet vårdvetenskap/omvårdnad.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
•    visa fördjupade kunskaper om symtom, diagnostik och behandling vid demens
•    visa fördjupade kunskaper om metoder och strategier vid personcentrerad omvårdnad vid demens
•    visa fördjupade kunskaper om innebörden av tvärkulturell vård vid demens
•    visa fördjupade kunskaper om metoder och strategier för att främja livskvalitet och stöd till närstående
•    visa fördjupade kunskaper om sjuksköterskans profession och kompetensområde inom demensvård
    
Färdighet och förmåga
•    självständigt identifiera problem och kritiskt analysera symtom på demens samt förklara diagnostik, behandling och omvårdnad vid demens
•    självständigt planera och utvärdera omvårdnad vid demens
•    samordna olika professioners insatser i vården/omvårdnaden av patienten och närstående för att uppnå teamarbete
•    självständigt söka, och kritiskt granska kunskapsutvecklingen inom omvårdnad vid demens

Kursinnehåll
•    BPSD
•    Demens
•    Personcentrerad omvårdnad vid demens
•    Närståendestöd
•    Aktuell forskning inom området
•    Etik
•    Vetenskaplig metod

Genomförande
•    Kursen genomförs som halvtidsstudier nätbaserat
•    Arbete i studiegrupp
•    Föreläsningar
•    Litteraturstudier
•    Författande av rapport
•    Seminarier
•    Fältstudier

Examination
Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp. Vid examination i grupp skall studenten delta aktivt med kunskap och reflektion.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Stefan Sävenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson Birgitta, Ingberg Agneta (2005). I slutet av minnet finns ett annat sätt att leva: Agneta Ingberg om sitt liv med Alzheimers sjukdom. Örebro: Libris, Se bibliotekskatalogen, Obligatorisk
Edberg Anna-Karin (2011). Att möta personer med demens 2., [helt omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur AB,
Se bibliotekskatalogen, Obligatorisk
Basun Hans (2013). Boken om demenssjukdomar 1. uppl.: Stockholm: Liber, Se bibliotekskatalogen, Obligatorisk
Ekman Sirka-Liisa (2007). Alzheimer, Karolinska Institutet Universitet, Se bibliotekskatalogen, Obligatorisk
Johansson Lennarth (2007). Anhörig - omsorg och stöd 1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, Se bibliotekskatalogen
Obligatorisk.
Socialstyrelsen (2010). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom: stöd för styrning och ledning
Stockholm: Socialstyrelsen, Fulltext, Se bibliotekskatalogen, Obligatorisk
Beck Cheryl Tatano, Polit Denise F. (2013). Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice 8 ed.: Philadelphia PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, cop. Se bibliotekskatalogen
Obligatorisk
Beck Cheryl Tatano, Polit Denise F. Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice
9.ed.: Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2012 [dvs 2011]
Se bibliotekskatalogen, Obligatorisk
Tabloski Patricia A. (2010). Gerontological nursing 2. ed.: Upper Saddle River, N.J.: Pearson,
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0827/2008039706.html, Se bibliotekskatalogen, Obligatorisk

Internationella och nationella kunskapssammanställningar samt vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Omvårdnad4.5U G VG
0002Medicinsk vetenskap3.0U G VG