KURSPLAN

Examensarbete magister omvårdnad 15 Högskolepoäng

Thesis Work: Master in nursing
Avancerad nivå, O7059H
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2014-12-02

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp med fördjupade studier om 90 hp i omvårdnad inklusive examensarbete i omvårdnad 15 hp eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
•    Systematiskt söka vetenskaplig litteratur i elektroniska databaser
•    Kritiskt granska och värdera vetenskapliga studier
•    Formulera en vetenskaplig frågeställning i omvårdnad
•    Planera, genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete i omvårdnad
•    Kritiskt granska, argumentera för förslag till ändringar och bedöma andra studenters examensarbeten samt försvara eget examensarbete

Kursinnehåll
I kursen ska studenten planera, genomföra och dokumentera ett empiriskt vetenskapligt arbete. I detta ingår sökning och kritiskt granskning av vetenskaplig litteratur i för ämnet omvårdnad relevanta databaser samt insamling, analys och sammanställning av empirisk data. I kursen ingår även att träna och genomföra opponent- respektive respondentskap samt att tillämpa kunskaper om relevant forskningsdesign och forskningsetik.

Genomförande
Kursen genomförs som ett självständigt arbete med obligatorisk handledning. Handledare utses av institutionen. Regelbundna seminarier som följer arbetsprocessen ingår i kursen, närvaro är obligatoriskt vid seminarierna.

Examination
Examensarbetet examineras i form av en skriftlig rapport som presenteras vid ett seminarium med opponent- respektive respondentskap.
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledning.

Övrigt
Studiehandledning finns i Fronter två veckor före kursstart. Du som är ny student vid LTU hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid LTU hittar info om kursstart via schema på studentwebben alt via kursrummet i Fronter.

Examinator
Stefan Sävenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser (2. Uppl.). Lund. Studentlitteratur.
Polit, D. F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research. Generating and assessing evidence for nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Vetenskapligt arbete15.0U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »