Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad, Vuxna och äldres hälsa och ohälsa II, VFU 7,5 högskolepoäng

Nursing, Adults and elderly health II, clinical placement
Avancerad nivå, O7060H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

M7007H Medicinsk vetenskap, Sjukdomslära inriktning mot barn och ungdom, 7,5 hp M7010H Medicinsk vetenskap, farmakologi med förskrivningsrätt, 7,5 hp Kursen kräver dessutom följande godkända kurser: O7055H Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, VFU, 7,5 hp, godkänd på modul verksamhetsförlagd utbildning O7054H Omvårdnad, Vuxna och äldres hälsa och ohälsa I, VFU, 7,5 hp, godkänd på modul verksamhetsförlagd utbildning


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:
 • självständigt identifiera komplexa omvårdnadsbehov inom hemsjukvård, för att lindra lidande, förebygga komplikationer och främja hälsa 
 • självständigt planera, genomföra och utvärdera komplexa omvårdnadssituationer inom hemsjukvård 
 • diagnostisera medicinska behov och förskriva läkemedel enligt gällande författningar 
 • leda och organisera omvårdnad inom hemsjukvård 
 • samverka med andra professioner 
 • kritiskt reflektera över tillämpning av eHälsa inom hemsjukvård 
 • tillämpa fallstudiemetodik 
 • tillämpa intervju- och observationsmetodik 
 • dokumentera vetenskapligt samt dokumentera vård och omvårdnad 
 • tillämpa aktuella lagar och författningar 
 • visa självkännedom och empatisk förmåga 
 • tillämpa yrkesinriktad reflektion 
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens
 •  

Kursinnehåll
 • Palliativ vård i hemmet
 • Omvårdnadsinterventioner för hälsa/ohälsa och sjukdom
 • Medicinska bedömningar och åtgärder
 • Ledarskap och samverkan inom hemsjukvårdens teamarbete
 • eHälsa
 • Fallstudiemetodik Intervju- och observationsmetodik
 • Dokumentation
 • Aktuella lagar och författningar

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, tillämpning av teoretiska kunskaper och verksamhetsförlagd utbildning. Verksamhetsförlagd utbildning sker under handledning. Föreläsningar kommer att ges i valda kursavsnitt. Närvaro är obligatorisk vid, laborationer, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning

Examination
•    Individuell tentamen   
•    Bedömning av yrkeskompetens

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Birgitta Lindberg

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andershed, B., Ternestedt B-M., & Håkansson, C. (Red). (2013). Palliativ vård. Begrepp och perspektiv i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Christoffersen, S.A. (Red.). (2017). Professionsetik. Malmö: Gleerups.
Drevenhorn, E. (Red.). (2017). Hemsjukvård. Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. (Red.). (2013). Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
*Lundin, K., & Sandström, B. (2015). Ledarskap inom vård och omsorg (2:a rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Pilhammar, E. (Red.). (2012). Pedagogik inom vård och handledning. Lund: Studentlitteratur.
*Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice
(10th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
*Raadu, G. (Red.). (senaste upplagan). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård.
Stockholm: Liber.
*Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (2: a uppl.). Lund: Studentlitteratur AB

* Litteraturen har använts i tidigare kurser

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Verksamhetsförlagd utbildningU G VG *6.00ObligatoriskH16
0005Individuell tentamenU G VG *1.50ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-11

Reviderad
av Prefekt vid Instutionen för hälsovetenskap 2020-01-14