Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Att leva med sjukdom 7,5 Högskolepoäng

Living with illness
Avancerad nivå, O7061H
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp med fördjupade studier om 90 hp i omvårdnad inklusive examensarbete i omvårdnad 15 hp eller motsvarande. O7038H Omvårdnad: Design och tillämpning av kvantitativ metod 7,5 hp eller motsvarande O7039H Omvårdnad: Design och tillämpning av kvalitativ metod 7,5 hp eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är en ämnesfördjupning inom omvårdnad med inriktning på upplevelsen att vara sjuk. Studenten ska efter avslutad kurs utifrån vetenskap, aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete kunna:
  1. Visa kunnande inom och en systematisk förståelse av omvårdnad som forskningsområde samt djup och aktuell specialistkunskap inom forskning med fokus på sjukdomsupplevelse
  2. Föreslå och försvara tillämpning av vetenskaplig metodik och ansats inom det specifika området
  3. Kritiskt, självständigt och med vetenskaplig noggrannhet kunna genomföra vetenskaplig analys, kritisk värdering och syntes med fokus på de behov som personer med sjukdom och närstående har
  4. Muntligt och skriftligt samt med vetenskaplig noggrannhet presentera och diskutera forskningsresultat och teoribildning gällande sjukdomsupplevelse, samt den kunskap som ligger till grund för dessa
  5. Värdera och ta ställning till vetenskapens möjligheter, begränsningar, och dess roll i samhället, samt att kunna tillämpa vetenskaplig kunskap i syfte att omsätta forskningsresultat inom omvårdnad på ett sådant sätt att behov hos personer med sjukdom och närstående tillgodoses.

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på upplevelsen av att leva med sjukdom från de sjuka personernas, de närstående och personalens perspektiv. Kärnan i kursen kommer att vara på de sjuka personernas behov ur ett omvårdnadsperspektiv med tyngdpunkt på transition, förändrad kroppsupplevelse, lidande, och relationens betydelse för hälsa och bemötande vid sjukdom.

Genomförande
Kursen kommer att genomföras med föreläsningar, studieuppgifter samt individuell skriftlig examination.

Examination
Individuell skriftlig litteraturuppsats som examineras vid ett seminarium med opponent och respondenskap.

Övrigt

Examinator
Stefan Sävenstedt

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3
Kersey-Matusiak, G. (2015). Kulturkompetent omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Kralik, D., Paterson, B., & Coates, V. (2010). Translating chronic illness research into practice. Chisester, U.K.; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell. (Finns tillgänglig elektroniskt på LTU bibliotekets hemsida)
Polit, D. F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Toombs, S. K. (Ed.). (2001). Handbook of phenomenology and medicine. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers.
Wiklund Gustin, L., & Bergom, I. (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur

Artiklar tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig individuell tentamen7.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-02-12

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-11-05