Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kvalitativa metoder i hälsovetenskaplig forskning 7,5 Högskolepoäng

Qualitative methods in health science research
Avancerad nivå, O7062H
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Ingår i huvudområde
Arbetsterapi

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad eller motsvarande omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, hälsovetenskap eller motsvarande omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
-Kritiskt reflektera över vetenskapsteoretiska utgångspunkter vid olika typer av kvalitativa metoder
-Identifiera frågeställningar av betydelse för det egna huvudområdet som kan besvaras genom kvalitativa metoder
-Kritiskt reflektera kring och argumentera för styrkor och svagheter med olika kvalitativa datainsamlingsmetoder
-Kritiskt reflektera över urvalsprocessen vid kvalitativa metoder
-Kritiskt resonera kring värdet av olika kvalitativa analysmetoder för att generara ny kunskap inom sitt huvudområde
-Diskutera och argumentera för valet av olika kvalitativa metoder inom det egna huvudområdete
-Problematisera och argumentera för valet av kvalitativ datainsamlingsmetod och analysmetod relaterat till en  egen problemställning av betydelse för sitt ämne
-Föra ett metodkritiskt resonemang relaterat till kvalitativa metoder, samt till den egna valda metoden
-Diskutera och argumentera för forskningsetiska aspekter av betydelse vid kvalitativa metoder
-Kritiskt reflektera över principer för publicering av kvalitativa studier

Kursinnehåll

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter vid kvalitativa metoder

Olika typer av kvalitativ datainsamling

Urvalsprocessen vid kvalitativa metoder

Olika typer av för kvalitativa analysmetoder

Trovärdighetsaspekter vid kvalitativa metoder

Forskningsetik relaterat till kvalitativa metoder

Principer för publicering av kvalitativa studier


Genomförande

För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, föreläsningar, och seminarier. Kursen ges som distanskurs och är helt webbaserad vilket förutsätter tillgång till dator med webbkamera.


Examination

För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment: 
1. Skriftlig individuell rapport
2. Seminarium med opponent och respondentskap

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Kursen kan ges på engelska.
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative Research in Nursing and Healthcare (3rd ed.). Somerset, NJ, USA: John Wiley & Sons (boken finns tillgänglig som eBook)
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB
Patton, M.Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods. (4th ed.). London: Sage Publications Inc.

Valbar litteratur utifrån val av kvalitativ metod tillkommer.

Artiklar tillkommer.

» Sök böcker på biblioteket

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig individuell rapport5.0TG U G VG
0002Seminarium2.5TG U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-12

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-10-31