KURSPLAN

Elevhälsa VFU 7,5 högskolepoäng

School Healthcare
Avancerad nivå, O7068H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Ingår i huvudområde
Omvårdnad

Behörighet

M7012H Folkhälsa och folkhälsoarbete, 7,5 hp M7008H Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot vuxna och äldre, 7,5 hp M7007H Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot barn och ungdom, 7,5 hp O7055H Omvårdnad, Barn och ungdomars hälsa och ohälsa, VFU, 7,5 hp M7010H Farmakologi och förskrivningsrätt, 7,5 hp O7054H Omvårdnad, Vuxna och äldres hälsa och ohälsa I, VFU, 7,5 hp O7060H Omvårdnad, Vuxna och äldres hälsa och ohälsa II, VFU, 7,5 hp alternativt Sjuksköterskeexamen 180 hp/Kandidatexamen i omvårdnad och Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska 75 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs självständigt kunna:
 • argumentera för ett etiskt förhållningssätt inom professionen 
 • beskriva och analysera orsaker som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos elever och dennes familj ur genus och kulturella aspekter 
 • identifiera och analysera betydelsen av den fysiska, psykiska och sociala miljön för elevers hälsa och lärande 
 • beskriva och reflektera över medicinska och omvårdnadsmässiga ställningstaganden angående vaccinationer 
 • analysera och reflektera över komplexa situationer relaterade till elever i behov av särskilt stöd
 • identifiera behov av förbättringar för en trygg och säker elevhälsa 
 • identifiera behov av ledarskap och samverkan i tvärprofessionella team 
 • tillämpa kvalitativa forskningsmetoder för datainsamling och analys 
 • tillämpa aktuella lagar och författningar inom elevhälsa 
 • dokumentera vetenskapligt 
 • reflektera över dokumentation av vård och omvårdnad inom elevhälsa 
 • kritiskt granska och värdera forskningsresultat inom elevhälsa 
 • reflektera över sin egen självkännedom och empatiska förmåga 
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 •     Professionsetik 
 •     Hälsofrämjande/preventivt arbete inom elevhälsa
 •     Motiverande samtal
 •     Fysiska, psykiska och sociala miljöns betydelse för elevers hälsa
 •     Vaccinationer
 •     Elever i behov av särskilt stöd
 •     Patientsäkerhet och förbättringskunskap
 •     Ledarskap och samverkan
 •     Kvalitativ metod – datainsamling och analys
 •     Aktuella lagar och författningar
 •     Dokumentation

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, tillämpning av teoretiska kunskaper och verksamhetsförlagd utbildning. Verksamhetsförlagd utbildning sker under handledning. Föreläsningar kommer att ges i valda kursavsnitt. Närvaro är obligatorisk vid, laborationer, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning

Examination
Individuell tentamen
Rapport
Seminarium
Bedömning av yrkeskompetens 

Betygskriterier anges i studiehandledningen. Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå.  

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carlsson Kendall, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter – vad gör vi och varför? Lund: Studentlitteratur
*Christoffersen, S.A. (Red). (2017). Professionsetik. (2:a rev. Uppl.). Malmö: Gleerups.
*Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Öhlén, J. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
*Fossum, B. (Red.). (2013). Kommunikation, samtal och bemötande. Lund: Studentlitteratur.
*Lundin, K., & Sandström, B. (2015). Ledarskap inom vård och omsorg. (2:a rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Milerad J., & Lindgren, C. (2017). Evidensbaserad elevhälsa. Lund: Studentlitteratur.
*Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice (10th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Raadu, G. (Red). (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. (elektronisk resurs)
Skolverket/Socialstyrelsen (senaste versionen). Vägledning för elevhälsa. Stockholm: Socialstyrelsen. (elektronisk resurs)

*litteratur från tidigare kurser
Artiklar tillkommer vid kursstart

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuell tentamenU G VG *2.00ObligatoriskH18
0002RapportU G VG *1.50ObligatoriskH18
0003SeminariumU G#1.00ObligatoriskH18
0004Verksamhetsförlagd utbildningU G#3.00ObligatoriskH18