KURSPLAN

Klinisk bedömning 7,5 högskolepoäng

Clinical Assessment
Avancerad nivå, O7072H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-06-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Yrkesexamen/Kandidatexamen Sjuksöterskeprogram omfattande 180 Hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse

 • analysera och värdera begrepp relaterade till klinisk bedömning
 • på vetenskaplig grund kunna analysera och värdera bedömningsinstrument
 • identifiera patienters symtom, genomföra hälsostatus samt vidta relevant åtgärder baserat på bedömningen 

Färdighet och förmåga

 • självständigt och systematiskt tillämpa och värdera kliniska bedömningsmetoder för att bedöma patienters symtom, genomföra hälsostatus samt vidta relevant åtgärder baserat på bedömningen
 • kritiskt analysera och utvärdera egna insatsen vid klinisk bedömning samt argumentera för besluten relaterade till omvårdnads-, tvärvetenskaplig- samt evidensbaserad kunskap
 • agera och kommunicera i teamet vid bedömning och omhändertagande av patient med utgångspunkt i aktuell kontext samt med stöd av informations- och kommunikationsverktyg  

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • agera och samverka utifrån ett etiskt, personcentrerat och jämlikt förhållningssätt
 • utgå från den egna professionens värdegrund och etiska principer, samt värdera dess betydelse för ett tvärprofessionellt samarbete vid klinisk bedömning
 • visa medvetenhet om hur intersektionalitet och diskrimineringsgrunder påverkar den kliniska bedömningen
 • reflektera över egna värderingar och förhållningssätt samt identifiera styrkor och utvecklingsområden som ledare och medarbetareKursinnehåll

 • klinisk bedömning
 • kliniska bedömningsmetoder
 • intersektionalitet, jämlikhet, etik
 • diagnostik, behandling och utvärdering
 • ledarskap
 • teamsamverkan
 • patientsäkerhet

Genomförande
Undervisning och lärande sker som distansundervisning med obligatoriska träffar på campus (2-3 tillfällen). Lärandet sker genom egna studier, tillämpning av teoretiska kunskaper,laborationer och seminarium. Föreläsningar kommer att ges i valda kursavsnitt. Närvaro är obligatorisk vid laborationer och seminarium.

Examination
Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, praktisk tentamen och seminarium. En tregradig betygsskala används och för betyget väl godkänd på kurs krävs VG på individuell skriftlig tentamen samt praktisk examination.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Chiocca, E. M. (2019). Advanced Pediatric Assessment. (3rd ed.). Springer Publishing Company. E-bok.
Cox, C. L. (Red.). (senaste upplagan). Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.
Jarvis, C. (Red.). (2019). Pocket Companion for Physical Examination & Health Assessment. (8th ed.). Elsevier Health Sciences. E-bok.
NCK-rapport. (2010:4). Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. Uppsala: Nationellt Centrum för Kvinnofrid
Lännergren, J., Westerblad, H., Ulfendahl, M., & Lundeberg, T. (2017). Fysiologi. (6:e rev. uppl). Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001SeminariumU G#1.50ObligatoriskH19
0002Individuell skriftlig tentamenU G VG3.00ObligatoriskH19
0004Praktisk examinationU G VG3.00ObligatoriskH20