Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ledarskap, organisation och utveckling i psykiatrisk vård 7,5 högskolepoäng

Leadership, organization and development in psychiatric care
Avancerad nivå, O7074H
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Yrkesexamen sjuksköterska om 180hp eller Kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande M7015H Psykiatri O7024H Omvårdnad inom psykiatrisk vård O7044H Omvårdnadsinterventioner inom psykiatrisk vård


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • reflektera kring och redogöra för organisationens betydelse för det psykiatriska omvårdnadsarbetet
  • reflektera kring och redogöra för sjuksköterskans roll som ledare i det psykiatriska omvårdnadsarbetet
  • identifiera behov av och redogöra för metoder för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt kontinuerligt förbättringsarbete
  • beskriva, förklara och kritiskt granska kvantitativa metoder i forskningsprocessen
  • tillämpa gällande lagar och författningar- dokumentera vetenskapligt

Kursinnehåll
Forskningsetik
Sjuksköterskans roll som chef och ledare i psykiatrisk vård
Kvalitetsarbete
Patientsäkerhet
Förbättringsarbete
Kvantitativ metod
Aktuella lagar och författningar Vetenskaplig dokumentation och kritiskt förhållningssätt

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, laborationer, studieuppgifter och seminarier

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras genom seminarier och individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till sjuksköterska inom psykiatrisk vård.

Examinator
Git-Marie Ejneborn-Looi

Övergångsbestämmelser
Kursen O7074H motsvarar kursen O7028H

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Edberg, A., Ehrenberg, A., Wijk, H. & Öhlén, J. (red.) (2021). Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.
* Heise Löwgren, C (Red.) (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm:Liber.
* Henricson, M. (red.) (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
* Wiklund Gustin, L. (red.) (2019). Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
* Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

* Litteraturen har använts i tidigare kurser.
Förteckning över artiklar, rapporter och avhandlingar finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Seminarium ledarskap, organisation och utvecklingU G#3.00ObligatoriskH20
0002Skriftlig tentamen ledarskap, organisation och utvecklingU G VG4.50ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-12-28