Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Anestesisjukvård, Verksamhetsförlagd utbildning II 7,5 högskolepoäng

Anaesthetic care, Practice II
Avancerad nivå, O7076H
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 hp M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp M7003H Medicinsk vetenskap inom anestesisjukvård 7,5 hp Kursen kräver följande godkända moduler eller kurser: Modul 0001 verksamhetsförlagd utbildning 6,0 Hp i kurs O7075H Anestesisjukvård, Verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs under handledning kunna planera och genomföra generell anestesi och leda anestesiologisk omvårdnad av ASA I-V-patienter i alla åldrar vid planerade ingrepp. Studenten ska kunna argumentera för val av omvårdnadsinterventioner utifrån ett evidensbaserat arbetssätt och etiska principer samt tillämpa aktuella lagar och författningar.

Vidare ska studenten tillämpa fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i anestesiologisk omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder samt kunna ge förslag på metoder för att planera, följa upp och utveckla verksamheten inom anestesisjukvård. Studenten skall självständigt kunna dokumentera anestesiologiskt förlopp och omvårdnad, samt handa medicinsk teknisk utrustning förekommande inom anestesiologi. Studenten skall identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens för att kunna bedriva en säker vård.

Kunskap och förståelse

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • Argumentera för val av omvårdnadsinterventioner utifrån ett evidensbaserat arbetssätt och etiska principer
 • Redogöra för funktionen av medicinsk teknik inom anestesiologisk verksamhet
 • Ge förslag på metoder för att planera, följa upp och utveckla verksamheten inom anestesisjukvården
 • Förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov, risker och medicinskt indicerade åtgärder i samband med anestesi

 

Färdigheter och förmåga

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • Under handledning planera, prioritera, fördela och samordna det anestesiologiska omvårdnadsarbetet i samverkan med andra yrkesgrupper
 • Säkerställa informationsöverföring inom vårdteamet och till andra yrkesgrupper utifrån säker kommunikationsöverföring
 • Ansvara för och hantera medicinteknisk utrustning med fokus på säker vård och hållbarhet
 • Tillämpa relevanta lagar och författningar, samt lokala riktlinjer
 • Organisera och utföra behandling av barn med hjärtstopp

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • Visa noggrannhet och omdöme i planering och genomförande av anestesiologisk vård och omvårdnad till patienter i alla åldrar
 • Visa professionellt förhållningssätt i samarbetet med patienter, närstående och med andra yrkesgrupper
 • Kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder och verka för anestesiologisk omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Kritiskt reflektera kring olika lösningar med etisk medvetenhet och ett vetenskapligt förhållningssätt
 • Visa självkännedom och empatisk förmåga
 • Ta ansvar i sin egen professionella utveckling genom identifiera och värdera egna behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
Patienters och närståendes upplevelse i samband med anestesi
Etik
Aktuella lagar och författningar
Övervakning, omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder till personer i alla åldrar som vårdas inom anestesisjukvården riskbedömda ASA I-V.
Anestesiologisk omvårdnad till patienter i alla åldrar
Säkerhet under transport av patient
Medicinsk teknik inom anestesisjukvård
Organisation och ledarskap inom anestesisjukvården
Dokumentation av det anestesiologiska förloppet samt anestesiologisk omvårdnad
Evidensbaserad omvårdnad
Förbättringskunskap
Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning
A-HLR barn

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Deltagande i seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen och/eller seminarium
Bedömning av yrkeskompetens
Betygskriterier för G  anges i studiehandledningen.

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till anestesisjuksköterska och är verksamhetsförlagd. Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 


Godkänt kursbetyg för VFU momentet i denna kurs utgör särskild behörighet för kommande VFU-kurser.


Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2020 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan. Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Examinator
Ulrica Strömbäck

Övergångsbestämmelser
Kursen O7076H motsvarar kursen O7014H

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F, Wijk H. & Öhlén, J. (red.). Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur.
Författningshandbok: för personal inom hälso- och sjukvården. (Senaste upplagan). Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
Henricson, M. (red.). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur.
Hovind, I.L. (red.). Anestesiologisk omvårdnad. (Senaste upplagan) Lund: Studentlitteratur
Kvale, S. & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur.
Lindahl, S., Winsö, O. & Åkeson, J. (red.). Anestesi. (Senaste upplagan) Stockholm: Liber
Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Avancerad hjärt-lungräddning till barn: kursbok med webbutbildning. (Senaste upplagan). Stockholm: Svenska rådet för hjärt-ungräddning
Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur AB.
Willman, A. (red.). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar samt web-sidor tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Verksamhetsförlagd utbildningU G#6.00ObligatoriskV21
0002Tentamen och/eller seminariumU G#1.00ObligatoriskV21
0003A-HLR barnU G#0.50ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-10-27