Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Anestesisjukvård, Verksamhetsförlagd utbildning III 7,5 högskolepoäng

Anaesthetic care, Practice III
Avancerad nivå, O7077H
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H omvårdnad inom akutsjukvård 7.5 hp M7001H medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7.5 hp M7003H Medicinsk vetenskap inom anestesisjukvård, 7,5 hp Kursen kräver följande godkända prov: Modul 0001 Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp i kurs O7075H Anestesisjukvård, Verksamhetsförlagd utbildning I Modul 0001 Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp i kurs O7076H Anestesisjukvård, Verksamhetsförlagd utbildning II


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna planera och självständigt genomföra generell anestesi till ASA I-II patienter vid planerade ingrepp. Vidare skall studenten planera, övervaka och självständigt ge sedering vid undersökningar, behandlingar,  regionala och lokala anestesier. Studenten skall under handledning kunna genomföra generell anestesi av ASA III-V-patienter vid planerade samt akuta ingrepp samt ansvara för den anestesiologiska omvårdnaden. Studenten skall ansvara för patientens säkerhet och trygghet i samband med en anestesi, identifiera och förebygga risker för komplikationer perioperativt samt utföra omvårdnad i livets slutskede.Vidare ska studenten kunna leda omvårdnadsarbetet inom anestesisjukvård och argumentera för  personcentrerad och jämställd vård. Med fokus på jämställdhet ska studenten kunna beskriva och analysera organisation och ledarskap inom akutsjukvården. Studenten skall visa självkännedom och empatisk förmåga, identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin kompetens samt kvalitetsutveckling för att kunna bedriva en säker vård. Vid stora olyckor och katastrofer ska studenten kunna tillämpa sina specialistkunskaper.

Kunskap och förståelse

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för samband mellan evidensbaserad vård och beprövad erfarenhet relaterat till patientens och närståendes behov, resurser, värderingar och förväntningar
 • förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov, risker och medicinskt indicerade åtgärder i samband med anestesi

Färdigheter och förmåga

Studenten ska efter genomgången kurs självständigt kunna:

 • ansvara för att systematiskt leda, planera, prioritera, fördela och samordna det anestesiologiska omvårdnadsarbetet i samverkan med andra yrkesgrupper
 • visa självständighet i sin yrkesroll i samverkan med andra yrkesgrupper för en säker vård
 • säkerställa informationsöverföring inom vårdteamet och till andra yrkesgrupper utifrån säker kommunikationsöverföring
 • ansvara för och hantera medicinteknisk utrustning med ett patientsäkert tillvägagångssätt
 • tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer
 • tillämpa relevanta lagar och författningar, samt lokala riktlinjer

  

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • visa noggrannhet och omdöme i planering och genomförande av anestesiologisk vård och omvårdnad
 • visa professionellt förhållningssätt och förmåga att kunna hantera komplexa situationer i samarbetet med patienter, närstående och andra yrkesgrupper
 • kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder och verka för anestesiologisk omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
 • kritiskt reflektera kring olika lösningar med etisk medvetenhet och ett vetenskapligt förhållningssätt
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • ta ansvar i sin egen professionella utveckling genom identifiera och värdera egna behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
Anestesiologisk omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder med inriktning mot anestesisjukvård baserade på ett evidensbaserat arbetssätt för patienter som genomgår anestesi
Etik
Personcentrerad och jämställd vård
Evidensbaserad omvårdnad
Organisation och ledarskap inom akutsjukvård
Anestesisjuksköterskans samordnande och arbetsledande funktion
Aktuella lagar och författningar
Dokumentation av vård och omvårdnad
Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning
Organisation och arbete vid stora olyckor och katastrofer utifrån anestesisjuksköterskans kompetens

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Deltagande i seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen och/eller seminarium
Bedömning av yrkeskompetens
Betygskriterier för G  anges i studiehandledningen.Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till anestesisjuksköterska och är verksamhetsförlagd. Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 
Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2020 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan. Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.
Examinator
Ulrica Strömbäck

Övergångsbestämmelser
Kursen O7077H motsvarar kursen O7015H

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 4
Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F, Wijk H. & Öhlén, J. (red.). Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur.
Författningshandbok: för personal inom hälso- och sjukvården. (Senaste upplagan). Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
Henricson, M. (red.). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur.
Hovind, I.L. (red.). Anestesiologisk omvårdnad. (Senaste upplagan) Lund: Studentlitteratur
Kvale, S. & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur.
Lindahl, S., Winsö, O. & Åkeson, J. (red.). Anestesi. (Senaste upplagan) Stockholm: Liber
Nilsson, H., Kristiansson, T. (2015). Katastrofmedicinsk beredskap: att leda sjukvård på ett särskilt sätt. Lund, Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur AB.
Willman, A. (red.). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar samt web-sidor tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Verksamhetsförlagd utbildningU G#6.00ObligatoriskV21
0002Tentamen och/eller seminariumU G#1.00ObligatoriskV21
0003Tentamen och praktisk examinationU G#0.50ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11