Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Operationssjukvård, Verksamhetsförlagd utbildning I 7,5 högskolepoäng

Theatre care, Practice I
Avancerad nivå, O7078H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 hp M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall efter avslutad kurs förvärvat sig kunskaper och färdigheter för att under handledning kunna utföra intraoperativ omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder till patienter som genomgår kirurgi av allmän karaktär. Studenten ska under handledning  kunna tillämpa rutiner, lagar, handha medicinsk teknik och upprätthålla en säker vård i samband med en operation. Vidare ska studenten kunna fungera som en del i ett team. Studenten ska kunna dokumentera intraoperativ vård och omvårdnad samt vetenskapligt kunna formulera forskningsfrågor utifrån kvalitativ forskningsdesign. Studenten ska kunna identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens för att kunna bedriva en säker vård.

 
Kunskap och förståelse

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • Förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov, risker och medicinskt indicerade åtgärder i samband med operation
 • Redogöra för och tillämpa rutiner för att upprätthålla säker vård i samband med en operation
 • Redogöra för funktionen av medicinsk teknik inom operationssjukvård
 • Redogöra för olika kvalitativa forskningsmetoder och kunna formulera forskningsfrågor utifrån kvalitativ forskningsdesign

 

Färdigheter och förmåga

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • Under handledning utföra intraoperativ omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder till patienter som genomgår kirurgi av allmän karaktär
 • Tillämpa rutiner för att upprätthålla en säker vård i samband med en operation
 • Säkerställa informationsöverföring inom vårdteamet och till andra yrkesgrupper utifrån säker kommunikationsöverföring
 • Ansvara för och hantera material samt medicinteknisk utrustning med fokus på säker vård och hållbarhet
 • Tillämpa relevanta lagar och författningar, samt lokala riktlinjer

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • Visa noggrannhet och omdöme i planering och genomförande av intraoperativ vård och omvårdnad
 • Reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt i samarbetet med patienter, närstående och andra yrkesgrupper innebär
 • Ta ansvar i sin egen professionella utveckling genom att identifiera och värdera egna behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
Intraoperativ omvårdnad och instrumentering
Att förebygga infektioner
Omhändertagande och hantering av biologiska preparat och provtagning för säker diagnos
Dokumentation av intraoperativ vård och omvårdnad
Medicinsk teknik och medicintekniska produkter inom operationssjukvård
Organisation och teamarbete
Forskningsetik
Bedöma behovet av intraoperativ omvårdnad
Etik
Sjuksköterskans kärnkompetenser
Aktuella lagar och författningar
Vetenskaplig dokumentation
Kvalitativ forskningsmetodik

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning under handledning.
Deltagande i seminarier, laborationer och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Skriftlig tentamen och/eller seminarium.
Bedömning av yrkeskompetens.
För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomgångna och godkända.

Betygskriterier för G anges i studiehandledningen.

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till anestesisjuksköterska och är verksamhetsförlagd. Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Godkänt kursbetyg för VFU momentet i denna kurs utgör särskild behörighet för kommande VFU-kurser.


Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2020 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan.

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Examinator
Åsa Engström

Övergångsbestämmelser
Kursen O7078H motsvarar kursen O7019H

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Dåvøy, G. M., Hansen, I., & Eide, P. H. (Senaste upplagan). Operationssjukvård: operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Öhlén, J. (Senaste upplagan). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
Författningshandbok: för personal inom hälso- och sjukvården. (Femtioförsta upplagan). (Senaste upplagan). Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
*Haglund, U., & Hamberger, B. (Red.). (Senaste upplagan). Kirurgi. Stockholm: Liber.
* Henricson, M. (Red.). (Senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination. Lund: Studentlitteratur.
*Hovind, I.L. (Red.). (Senaste upplagan). Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur
*Kvale, S., & Brinkmann, S. (Senaste upplagan). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Lindén, M. & Öberg, P.Å. (red.) (Senaste upplagan). Jacobsons teknik i praktisk sjukvård. (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur.
*Lindvall, L., & von Post, I. (Senaste upplagan). Perioperativ vård – att förena teori och praxis. Lund: Studentlitteratur.
*Rothrock, J.C. (Ed.). (Senaste upplagan). Alexander’s care of the patient in surgery. St Louis Missouri: Mosby.
*Socialstyrelsen (Senaste upplagan). Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett kunskapsunderlag (Elektronisk resurs). Stockholm: Folkhälsomyndigheten.
Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvård. https://www.socialstyrelsen.se/halso-ochsjukvard
Socialstyrelsen. Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS). https://www.socialstyrelsen.se/sosfs
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. https://www.sbu.se/
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red).( Senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Willman, A. (red.) (Senaste upplagan). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4.,[rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur.

*Litteraturen har använts i tidigare kurser.
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Verksamhetsförlagd utbildningU G#6.00ObligatoriskH20
0002Individuell skriftlig tentamen och/eller seminariumU G#1.50ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-08-19