Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Operationssjukvård, Verksamhetsförlagd utbildning II 7,5 högskolepoäng

Theatre care, Practice II
Avancerad nivå, O7079H
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 hp M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp M7006H Medicinsk vetenskap inom operationssjukvård 7,5 hp Kursen kräver följande godkända prov: Modul 0001 Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp i kurs O7078H Operationssjukvård, Verksamhetsförlagd utbildning I


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall efter avslutad kurs förvärvat sig kunskaper och färdigheter för att under handledning kunna ansvara för och leda intraoperativ omvårdnad. Studenten ska kunna argumentera för val av omvårdnadsinterventioner utifrån ett evidensbaserat arbetssätt och etiska principer. Vidare ska studenten kunna tillämpa fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i intraoperativ omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder för patienter i alla åldrar som genomgår kirurgi, samt kunna ge förslag på metoder för att planera, följa upp och utveckla verksamheten inom operationssjukvården. Studenten ska visa på förmåga att ansvara för aseptik, instrumentering, infektions och komplikationsförebyggande arbete i samband med operation, behandlingar och undersökningar. Identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens för att kunna bedriva en säker vård. 

Kunskap och förståelse

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • Argumentera för val av omvårdnadsinterventioner utifrån ett evidensbaserat arbetssätt och etiska principer
 • Redogöra för funktionen av medicinsk teknik inom operationssjukvård
 • Ge förslag på metoder för att planera, följa upp och utveckla verksamheten inom operationssjukvården
 • Förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov, risker och medicinskt indicerade åtgärder i samband med operation  

Färdigheter och förmåga

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • Under handledning planera, prioritera, fördela och samordna det intraoperativa omvårdnadsarbetet i samverkan med andra yrkesgrupper
 • Ansvara för aseptik, instrumentering, infektions och komplikationsförebyggande arbete i samband med operation, behandling och undersökning
 • Säkerställa informationsöverföring inom vårdteamet och till andra yrkesgrupper utifrån säker kommunikationsöverföring
 • Ansvara för och hantera material samt medicinteknisk utrustning med fokus på säker vård och hållbarhet
 • Tillämpa relevanta lagar och författningar, samt lokala riktlinjer
 • Organisera och utföra och behandling av barn med hjärtstopp  

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • Visa noggrannhet och omdöme i planering och genomförande av intraperativ vård och omvårdnad
 • Visa professionellt förhållningssätt i samarbetet med patienter, närstående och med andra yrkesgrupper
 • Kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder och verka för intraoperativ omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Kritiskt reflektera kring olika lösningar med etisk medvetenhet och ett vetenskapligt förhållningssätt
 • Visa självkännedom och empatisk förmåga
 • Ta ansvar i sin egen professionella utveckling genom identifiera och värdera egna behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
Att vara sjuk och genomgå en akut eller planerad operation och upplevelsen av att vara närstående
Etik
Intraoperativ omvårdnad och instrumentering
Säker vård: Att förebygga infektioner och vårdskada
Omhändertagande och hantering av biologiska preparat och provtagning för säker diagnos
Medicinskt indicerade åtgärder och medicinsk teknik inom operationssjukvård
Evidensbaserad omvårdnad
Dokumentation av intraoperativ vård och omvårdnad
Organisation och ledarskap inom operationssjukvård
Aktuella lagar och författningar
Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning
Förbättringskunskap
A-HLR barn

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Deltagande i seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Skriftlig tentamen och/eller seminarium
Bedömning av yrkeskompetens
Betygskriterier för G  anges i studiehandledningen.

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till anestesisjuksköterska och är verksamhetsförlagd. Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 


Godkänt kursbetyg för VFU momentet i denna kurs utgör särskild behörighet för kommande VFU-kurser.


Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2020 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan.

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Examinator
Åsa Engström

Övergångsbestämmelser
Kursen O7079H motsvarar kursen O7020H

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6. ed.) Washington, D.C.: American Psychological Association..
*Dåvøy, G. M., Hansen, I., & Eide, P. H. (2012). Operationssjukvård: operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Öhlén, J. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
*Jacobson, B., & Öberg, P.Å. (2011). Teknik i praktisk sjukvård. Stockholm: Svenska föreningen för medicinsk teknik och fysik.
*Haglund, U., & Hamberger, B. (Red.). (22017). Kirurgi. Stockholm: Liber.
* Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination. Lund: Studentlitteratur
*Hovind, I.L. (Red.). (2013). Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur
*Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
*Lindvall, L., & von Post, I. (2008). Perioperativ vård – att förena teori och praxis. Lund: Studentlitteratur.
*Raadu, G. (Red). (senaste upplagan). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber.
*Rothrock, J.C. (Ed.). (2018). Alexander’s care of the patient in surgery. St Louis Missouri: Mosby.
*Socialstyrelsen (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett kunskapsunderlag (Elektronisk resurs). Stockholm: Folkhälsomyndigheten.
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red).(2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.


*Litteraturen har använts i tidigare kurser.
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.


Referenslitteratur

*Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
*Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2016). Evidensbaserad omvårdnad- en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.
*Litteraturen har använts i tidigare kurser.
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Verksamhetsförlagd utbildningU G#6.00ObligatoriskV21
0002Individuell skriftlig tentamenU G#1.00ObligatoriskV21
0003A-HLR barnU G#0.50ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21