KURSPLAN

Människa-Maskin-System 1 7,5 Högskolepoäng

Man-Machine-Interaction 1
Grundnivå, P0001A
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Vår 2017 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Teknisk psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs:
  • Kunna analysera problem i befintliga gränssnitt.
  • Kunna formulera förslag till lösningar på gränssnittsproblem.
  • Kunna förklara sambandet mellan psykologiska processer och problem i samspelet människa – teknik.

Kursinnehåll
Elementär teknisk psykologi; perception, minne, inlärning, problemlösning etc. och dess tillämpning i människa-maskin sammanhang. Grunderna i användbarhet/usability

Genomförande
Föreläsningar i teknisk psykologi. Kursen avslutas med ett projektarbete där de teoretiska kunskaperna skall tillämpas på analys av ett befintligt system eller produkt. Projektarbetet redovisas muntligt och i en skriftlig rapport.

Examination
Skriftlig individuell tentamen. Genomförda laborations och projektuppgifter.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Rickard Nilsson

Övergångsbestämmelser
Kursen P0001A motsvarar kursen ARP101

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Danielsson, M. (2013). Teknisk psykologi, Psykologi 2b, lärobok. Natur och Kultur. ISBN 10: 9127427463
Bohgard.M et.al (2010) Arbete och teknik på människans villkor. Stockholm. Prevent

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Seminarier, laborationer4.5U G#
0002Tentamen3.0U G#