Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Experimentell psykologi 7,5 högskolepoäng

Experimental psychology
Grundnivå, P0001H
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 30 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat inom ämnet psykologi. Däri ska kursen P0073A Samhällsvetenskaplig kvantitativ metod 1, 7,5 hp ingå eller motsvarande kurs.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse

Efter avklarad kurs ska studenten kunna visa grundläggande kunskap och förståelse för:

 • Olika experimentella metoder inom psykologi
 • Hur experimentell metod kan tillämpas inom olika psykologiska forskningsområden

Färdighet och förmåga

Efter avklarad kurs ska studenten kunna visa grundläggande förmåga att:

 • Söka och samla relevant information i en problemställning
 • Ställa upp en psykologisk frågeställning som kan testas empiriskt med experimentell metod
 • Initiera, planera och genomföra en experimentell studie
 • Analysera och värdera insamlad empirisk information
 • Skriftligt presentera information enligt vetenskapliga former
 • Sammanställa och muntligt presentera information för personer utan specialkunskaper inom området
 • Kritiskt diskutera experimentell metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avklarad kurs ska studenten kunna visa grundläggande förmåga att:

 • Göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter
 • Göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter 

Kursinnehåll
I kursen tränas studenterna i att genomföra ett vetenskapligt experiment där en psykologisk frågeställning testas i praktiken. Kursen behandlar även möjliga och aktuella forskningsområden inom psykologi som lämpar sig för experimentell metod. Kursen är även en träning i vetenskapligt skrivande och muntlig presentation inom psykologiområdet. 

Följande områden behandlas:

 • Experimentell metodik
 • Vetenskapligt skrivande
 • Psykologiska forskningsområden

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen är baserad på självstudier, lektioner, seminarier, och laborationer som innefattar datainsamling genom experimentell studie samt muntlig och skriftlig redovisning. 

För att nå kursens mål rörande kunskap och förståelse bör studenten självständigt studera angiven kurslitteratur och övrig litteratur/material tillhandahållet under kursens gång, ta del av lektioner och genomföra rekommenderade övningar. Studenten ska även närvara aktivt under seminarietillfällen. 

För att nå kursens mål rörande färdighet och förmåga bör studenten närvara under lektioner och utföra rekommenderade övningar. Studenten ska medverka aktivt vid genomförande av kursens seminarieuppgifter samt laborationsuppgiften som innefattar såväl muntlig som skriftlig redovisning. I laborationsuppgiften tränas förmågan att samla information genom experimentell studie, värdera och analysera information, samt på ett vetenskapligt sätt skriftligt och muntligt redovisa information. 

För att nå kursens mål rörande värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten aktivt närvara vid seminarietillfällena samt delta i samtliga delar av arbetet med laborationsuppgiften. 

Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation och inlämningar sker via den internetbaserade kursplattformen Canvas. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. 

Delar av genomförandet av kursen kan komma att ges på engelska.

 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom laborationsuppgift (6hp, betygsskala: U G) och seminarieuppgifter (1.5hp, betygsskala: U G). 

Laborationsuppgift
I examinationsformen laborationsuppgift examineras momenten: planering och genomförande av experimentell studie, skriftlig redovisning, samt muntlig redovisning och opponering vid ett obligatoriskt seminarietillfälle. Laborationsuppgiften examineras i grupp och individuellt. 

Seminarieuppgifter
Examination genom obligatorisk närvaro och aktivt deltagande under seminarietillfällen. 

Vid förhinder kan examinationsformer med obligatorisk närvaro ersättas med en likvärdig kompensationsuppgift. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg i kursen.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat HLT:s utbildningsadministration eduhlt@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. 

Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.


Examinator
Malin Wass

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
American Psychological Association. (2020). Concise Guide to APA Style, Seventh Edition. American Psychological Association. ISBN: 9781433832734

Kjellberg, A., & Sörqvist, P. (2020). Experimentell metodik för beteendevetare. Studentlitteratur AB.

Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärarnas anvisningar.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001LaborationsuppgiftU G#6.00ObligatoriskV22
0002SeminarieuppgiftU G#1.50ObligatoriskV22

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-24

Reviderad