KURSPLAN

Högtemperaturprocesser 7,5 Högskolepoäng

High Temperature Processes
Grundnivå, P0001K
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2014-11-04

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Processmetallurgi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt K0016K Kemiska principer, K0010K Fysikalisk kemi eller motsvarande kurser.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna
• beskriva och förklara vanligt förekommande enhetsoperationer inom högtemperaturprocesser
• beskriva och tillämpa de teoretiska grunderna för högtemperaturprocesser
• ur teoretiskt och praktiskt synvinkel redogöra för processgången vid framställning av de vanligaste metallerna
• beskriva olika tekniker för rening av processgaser och teoretiskt utforma samt motivera val av reningsoperationer för processgaser som bildas vid högtemperaturprocesser
• muntligt och skriftligt presentera förslag på lösningar till processtekniska frågeställningar relaterade till högtemperaturprocesser

Hållbar utveckling
• Ge exempel på ingenjörens roll och ansvar för en hållbar utveckling i sin professionsutövning.

Kursinnehåll
I kursen varvas föreläsningar, övningar, laborationer, industrirelaterade projektarbeten och studiebesök vid metallurgisk processindustri. Termodynamiska beräkningar med programmet FactSage.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar som kombineras med övningar, laborationer, projektarbete och studiebesök.
Föreläsningar och övningar skall ge studenterna möjlighet att kunna beskriva högtemperaturprocesser ur en praktisk och teoretisk synvinkel samt träna beräkningsprocedurer för frågeställningar relaterade till dessa. Laborationer och industrirelaterade projektarbeten utförs gruppvis. I samband med laborationen tränas studenterna i att utföra och utvärdera försök samt skriftligt redovisa arbetsgång och resultat. Under projektgenomförandet tränas studenterna i att, med utgångspunkt från de datorsimuleringar som utförs samt nyttogörande av föreläsningar, föreslå och motivera val av processteknik för industriella högtemperaturprocesser. Projektuppgiften redovisas såväl muntligt som i en skriftlig rapport.
Studiebesöken länkar samman teori från föreläsningar, laborationer och projektarbete med pratiska tillämpningar i industrin.

Examination
Godkänt resultat på laboration och projektarbete inklusive skriftlig och muntlig redovisning. På laboration och projektarbete ges enbart betygen icke godkänd eller godkänd. Ämneskunskapen i högtemperaturprocesser kontrolleras med en skriftlig tentamen med graderade betyg i skala U, 3, 4, 5.
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid första föreläsningstillfället, laboration, studiebesök samt projektintroduktion och projektredovisning. Kursen ges på grundläggande nivå och ingår i civilingenjörsprogrammen i Kemiteknik och Kemiteknisk design. Studiehandledning återfinns i Fronter i aktuellt kursrum.

Examinator
Fredrik Engström

Övergångsbestämmelser
Kursen P0001K motsvarar kursen KGP001

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendiematerial vid SBN: Process Metallurgy Part 1. Unit processes, Thermodynamic considerations and environmental issues.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen5.3G U 3 4 5
0002Övrigt2.2U G#