Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Produktionsmetodik - verksamhetsförlagd 15 högskolepoäng

Prduction methodology
Grundnivå, P0002F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Upplevelseproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Turism- och fritidsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Minst 60p högskolestudier


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen kan studenten självständigt utveckla sin kompetens inom medie/upplevelse-området.

Detta bygger på att studenten genom aktiv deltagande i professionell verksamhet, kan dokumentera sin lärandeprocess utifrån reflektioner över:
-samband mellan den verksamhet han/hon deltar i och sin utbildning
- professionalism och etik i verksamheten
- förhållanden mellan egna handlingar, privat teori och vetenskapligt förankrad teori

Kursinnehåll
erfarenhetsbaserat lärande
professionalism och etik
verksamhetsstudier
analys och omvärldsorientering

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Handledning samt rapportskrivning
Handledning sker både av kursledning samt till kursen kopplad verksamhetsrepresentant

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
80% deltagande
Aktivt deltagande i seminarier och handledningstillfällen
Bedömning av rapport
Redovisning av rapport både muntligt och skriftligt

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Kontakta kursansvarig i god tid innan du påbörjar ditt projekt. Skaffa en handledare inom det ämne du genomför ditt projekt. Lämna in ett PM som beskriver ditt projekt till kursansvrig och handledare innan du kör igång. Kontakt: ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se.

Examinator
Stefan Larsson

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1
Rapporter och uppsatser av Jarl Backman

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0008Praktik på arbetsplatsU G#12.00ObligatoriskH19
0009InlämningsuppgifterU G#3.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Institutionen för musik och medier 2007-03-01

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17