KURSPLAN

Den globala klimatförändringen och samhället 7,5 Högskolepoäng

Global climate change and society
Grundnivå, P0002N
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Vår 2013 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2008-05-30 att gälla från vårterminen 2009.

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-03-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna redogöra för hur samhällets institutioner utgör drivkrafter och hinder för en reducerad global klimatpåverkan, och hur dessa kan skilja sig åt mellan olika länder i världen. Studenten ska också kunna analysera utformningen och konsekvenserna av olika politiska åtgärder och styrmedel på global, nationell och lokal nivå som syftar till att reducera de negativa effekterna av klimatförändringen.
Efter avslutad kurs ska studenten uppvisa förmåga att självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internetbaserade källor, förmåga att självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap samt färdigheter inom muntligt såväl som skriftlig presentations- och kommunikationsteknik.

Kursinnehåll
Kursen inleds med en kort introduktion till växthuseffekten, utsläppen av växthusgaser samt hur dessa påverkar världens länder, i-länder som u-länder. Kursen ger en historisk introduktion till framväxten av den moderna miljöpolitiken med speciell betoning på de internationella miljöavtalen såsom Kyotoprotokollet. De tyngsta delarna av kursen behandlar förutsättningarna för att med politiska medel reducera utsläppen av växthusgaser, och hur dessa implementeras på global, nationell och lokal nivå. Det internationella rättsliga ramverkets syfte, funktion och genomförande analyseras. Häribland de rättsliga principer som klimatregimen vilar på; likhetsprincipen, principen om enat men delat ansvar samt försiktighetsprincipen, och den betydelse som dessa har för genomförandet och utvecklingen av klimatpolitiken. Utformning, implementering och utfall av de viktigaste klimatpolitiska styrmedlen analyseras, inte minst utsläppshandel, koldioxidskatter, statliga subventioner, samt informativa styrmedel.
Genomgående i kursen behandlas också ett antal generiska färdigheter, vilka omsätts i praktisk tillämpning under kursens gång. Särskild vikt läggs vid förmågan att självständigt söka, värdera och kritiskt granska kunskap, samt vid förmågan att presentera och kommunicera denna såväl muntligt som skriftligt.

Genomförande
Föreläsningar, gruppdiskussioner samt seminarier.

Examination
Skriftlig sluttentamen samt aktivt deltagande vid seminarier. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Patrik Söderholm

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Jager, S.C (red) (2005) Hållbar utveckling som politik – Om miljöpolitikens grundproblem. Malmö: Liber

McNeill, J.R (2003) Någonting är nytt under solen: 1900-talets miljöhistoria, SNS

Ett antal artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Hemtentamen7.5U G VG