Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Reggio Emilia inspirerat lärande 15 Högskolepoäng

Reggio Emilia and its Influence on Ways of Working
Grundnivå, P0002P
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 1 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Lärarexamen med inriktning mot förskolan, fritidshem eller grundskolans tidigare år.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska du som student utvecklat förmågan att kunna;
- tillämpa pedagogik grundsyn/filosofi med inspiration från Reggio Emilio
- analysera och problematisera ett utforskande arbetssätt och användandet av olika uttrycksformer med särskild focus på bild/IKT
- arbeta med pedagogiskt dokumentation för att synliggöra olika läroprocesser hos barn/elever men även hos dig själv
- synliggöra och beskriva hur barn konstrueras i nutida och historiskt perspektiv.

Kursinnehåll
Reggio Emilias filosofi, arbetssätt, historik och kultur.
Kunskapsbegreppet och dess problematisering.
Synen på barnet och det etiska och pedagogiska förhållningssättet.
Observation, dokumentation,
Miljöns betydelse för lärande
Reflektion och analys.
Bilden som uttrycksform

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier, grupparbeten, övningar och
handledning. Undervisningen vid de lärarledda sammankomsterna avser att ge stöd och struktur för de studerandes tillägnande av kursens innehåll.

Examination
Muntlig och skriftlig presentation, litteraturseminarier, problematisering av kursinnehållet i form av grupparbeten. Kriterier för att uppnå kursbetyget G eller VG finns i studiehandledningen.
Prov får göras om vid fyra tillfällen utöver det ordinarie.

Övrigt
Den som inte är personligen närvarande och ej heller kontaktat examinator eller ansvarig lärare vid det första kurstillfället, kommer att förlora sin plats till eventuell reserv på antagningslistan.

Examinator
Ingmarie Munkhammar

Övergångsbestämmelser
Kursen P0002P motsvarar kursen PÄP637

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Braxell, S. (2010). Skapande barn: att arbeta med bild i förskolan / [Stina Braxell]. Stockholm: Lärarförbundets förlag.
Colliander, M, Stråhle, L & Wehner-Godée, C (red.) (2010). Om värden och omvärlden: pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia. 1. uppl. Stockholm: Stockholms universitets förlag
Nordin-Hultman, E. (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. (1. uppl.) Diss. Stockholm : Univ., 2004. Stockholm.
Lenz Taguchi, H. (1997). Varför pedagogisk dokumentation?: om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete. Stockholm: HLS.
Wallin, K. (2003). Pedagogiska kullerbyttor: en bok om svenska barn och inspirationen från Reggio Emilia. Stockholm: HLS förl..
Åberg, A. & Lenz Taguchi, H. (2005). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt arbete. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. utg.]). Stockholm: Skolverket.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Lärande processer kursuppgifter7.5U G#
0002Fördjupningsarbete7.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Institutionen för pedagogik och lärande 2007-02-28

Reviderad
av Christer Wiklund, Prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) 2011-08-17