KURSPLAN

Byggstyrning A- Anbudskalkylering 7,5 högskolepoäng

Construction management A- tender cost estimation
Grundnivå, P0004B
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Samhällsbyggnad 2007-01-31

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Byggproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov



Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter kursen: - Ha en grundläggande förståelse i planering och kalkylering av ett byggprojekt . - Ha kunskap i datainsamling av relevanta uppgifter för planeringen och kalkyleringen av ett byggprojekt samt presentera dessa i såväl skriftlig som muntlig form. - Tolka och kunna förstå ett förfrågningsunderlag. - kunna identifiera risker och möjligheter i ett förfrågningsunderlag. - Kunna kommunicera med beställare om innehåll i beskrivningar. - Kunna ställa samma och presentera ett anbud.

Kursinnehåll
Fastställande av omfattningen för projektet
Planering och styrning av anbudsarbetet
- Aktivitetsbestämning, aktivitetsberäkning
Anbudsgivning
- Upprättande av anbud
- Mängdberäkning
- Val av produktionsmetod

Genomförande
Undervisningen är uppbyggd kring projektarbete i grupper. Kunskapstillskott sker genom undervisningsmoment som behandlar de olika ingående momenten För genomförande av projektuppgiften ges handledning fortlöpande och även vid simulerade förhandlingar. Vid dessa möten deltar en lärare som spelar rollen av byggherre.

Examination
Examinationen sker utifrån redovisning av projektuppgift och skriftlig dugga. De skriftliga rapporterna värderas vad avser både form och innehåll.

Examinator
Johan Larsson

Övergångsbestämmelser
Kursen P0004B motsvarar kursen ABP114

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rekommenderad litteratur:

Hansson, Olander, Landin, Aulin & Persson (2017). Byggledning - Produktion. ISBN: 9789144105697

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004Skriftlig duggaU G#1.50ObligatoriskH08
0005ProjektuppgiftU G#6.00ObligatoriskH13