Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Psykosocial arbetsmiljö - stresshantering 7,5 Högskolepoäng

Psychosocial Work Environment - Prevention of Stress
Grundnivå, P0005A
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter genomgången kurs kunna identifiera faktorer i den omgivande miljön som kan ge upphov till stress. Studenten skall även kunna identifiera olika typer av stress reaktioner. Studenten skall även kunna redogöra för sambandet mellan faktorer i den psykosociala arbetsmiljön och hälsorelaterade variabler. Studenten skall även kunna uppvisa kunskap om åtgärder av olika slag som kan användas för att förebygga och åtgärda stress relaterade problem.

Kursinnehåll
Centrala frågor som behandlas inom ramen för kursen är: Psykosocial arbetsmiljö, vad är stress, hur påverkas människan av stress, vad händer i kroppen vid stress, vad är ”utbrändhet” (utmattningsdepression), mobbing, hur mäter vi och ställer diagnos, hur lägger man upp ett åtgärdsarbete mot stress, vilken betydelse har design och arkitektur för uppkomst av stress, skillnad manlig och kvinnlig upplevelse av stress.

Genomförande
Kursen innehåller föreläsningar, seminarieövningar och ett eget arbete som presenteras muntligt och skriftligt. För att nå kursmålen krävs ett aktivt deltagande under föreläsningarna, alternativt egen inläsning av kurslitteraturen på egen hand. Under seminarieövningarna belyses grundläggande psykologiska reaktioner och viss träning i analys av stressrelaterade reaktioner genomförs. Seminarieövningarna kräver aktivt deltagande. Det egna arbetet består av ett mindre projektarbete där analys av arbetsförhållanden och stress ingår. Handledning för projektarbetet ingår. Träning i muntlig och skriftlig framställning ingår.

Examination
Examinationen av kursen sker genom muntlig presentation av det genomförda arbetet och inlämnande av en kort skriftlig rapport, senast två veckor efter den muntliga presentationen. En skriftlig tentamen som täcker grundbegrepp i kursen ingår även.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen vänder sig i första hand till studerande inom civilingenjörsprogram.

Examinator
Peter Bengtsson

Övergångsbestämmelser
Kursen P0005A motsvarar kursen ARP107

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Mats Bohgard, Stig Karlsson, Eva Lovén m.fl.(2015). Work and technology on human terms. Gratis e-bok.
- Richardson, K. M., & Rothstein, H. R. (2008). Effects of occupational stress management intervention programs: a meta-analysis. Journal of occupational health psychology, 13(1), 69.

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen5.0TG G U 3 4 5
0003Inlämningsuppgifter2.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-08-16