Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetspsykologi 7,5 högskolepoäng

Work Psychology
Grundnivå, P0006A
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avklarad kurs ska studenten kunna visa kunskap och förståelse
:
 
 • För arbetspsykologiska principer och teorier
 • För hur arbetets dynamiska, kognitiva, sociala och ledningsrelaterade processer påverkar trivsel och produktivitet, utifrån ett psykologiskt perspektiv.

Färdighet och förmåga
Efter avklarad kurs ska studenten kunna visa förmåga att:

 • Samla information relaterat till en arbetspsykologisk frågeställning
 • Värdera och diskutera information relaterat till en arbetspsykologisk frågeställning
 • Muntligt och skriftligt redovisa och diskutera information relaterat till en arbetspsykologisk frågeställning 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avklarad kurs ska studenten kunna visa förmåga att:

 • Göra bedömningar av insamlad information med hänsyn till arbetspsykologiska principer och teorier
 • Visa insikt i arbetspsykologins roll i samhället

Kursinnehåll
Kursen ger en introduktion till arbetspsykologiska principer och teorier samt hur dessa kan tolkas och tillämpas. Kursen behandlar:
 • Arbetets dynamiska processer utifrån emotioner, motivation och personlighet
 • Arbetes kognitiva processer utifrån perception, beslut och lärande
 • Arbetets sociala processer utifrån arbetsattityder, grupper och team, samt organisationskultur
 • Arbetets ledningsprocesser utifrån kommunikation, inflytande, påverkan och ledningsformer

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen är baserad på självstudier, lektioner med diskussioner och övningar, projektarbete med datainsamling från en verklig arbetsplats, samt muntlig och skriftlig redovisning. 

För att nå kursens mål rörande kunskap och förståelse bör studenten självständigt studera angiven kurslitteratur och övrig litteratur/material tillhandahållet under kursens gång, samt ta del av föreläsningar/lektioner och rekommenderade övningar. 

För att nå kursens mål rörande färdighet och förmåga ska studenten medverka aktivt i kursens projektarbete, samt vid skriftlig och muntlig redovisning. Projektarbetet, inklusive skriftlig och muntlig presentation, utförs genom samarbete i grupper. Genom projektarbetet tränas förmågan att samla information samt förmågan att värdera och diskutera den insamlade informationen. 

För att nå kursens mål rörande värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten medverka aktivt i kursens projektarbete samt studera angiven kurslitteratur. Genom projektarbetet tränas förmågan att relatera egen insamlad information till arbetspsykologiska principer och teorier. Projektarbetet tränar även förmågan att se arbetspsykologins roll i samhället. 

Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation och inlämningar sker via den internetbaserade kursplattformen Canvas. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. 

Vissa moment i kursen kan komma att ges på engelska. Litteratur som förväntas läsas i kursen kan vara skriven på engelska.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kunskap och förståelse examineras genom individuell skriftlig hemtentamen som ges under kursens gång (5 hp, betygsskala: G U 3 4 5). Färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom projektarbete med skriftlig och muntlig redovisning (2.5 hp, betygsskala: U G). Projektarbetet och skriftlig redovisning examineras i grupp. Den muntliga redovisningen genomförs i grupp och examineras individuellt. Den muntliga redovisningen genomförs under en seminariedag med obligatorisk närvaro. Vid förhinder kan den obligatoriska närvaron ersättas med en likvärdig kompensationsuppgift. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg i kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat HLT utbildningsadministration eduhlt@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen rekommenderas inte för programstudenter i psykologi.

Övergångsbestämmelser
Kursen P0006A motsvarar kursen ARP108

Examinator
Camilla Grane

Övergångsbestämmelser
Kursen P0006A motsvarar kursen ARP108

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2016). Psykologi i organisation och ledning. (4:e upplagan). Studentlitteratur, Lund.

Ytterligare litteratur kan tillkomma och tillhandages i så fall av kursens lärare.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003HemtentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskH09
0004ProjektarbeteU G#2.50ObligatoriskH09

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-15