KURSPLAN

Sveriges politiska och rättsliga system 7,5 Högskolepoäng

The political and juridical system in Sweden
Grundnivå, P0006N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-03-14

Reviderad
av svensk Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-06-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Samhällskunskap
Ämnesgrupp (SCB)
Samhällskunskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Teorier om människa och samhälle P0005N eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Målsättningen är att den studerande skall kunna presentera en bred kunskapsöversikt av det svenska politiska och rättsliga systemet. Utifrån denna kunskap skall de studerande självständigt och kritiskt kunna betrakta aktuella svenska samhällsproblem ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
 • kunna beskriva de centrala dragen i svensk politisk historia under det senaste seklet och utifrån detta kunna förklara och ge exempel på viktiga händelser i utvecklingen mot demokratiska institutioner,
 • kunna beskriva de centrala dragen i det svenska partisystemet, 
 • kunna beskriva statsmakten centrala delar och funktioner,
 • redogöra för grunderna i det svenska rättssystemets uppbyggnad, systematik och rättskällor inom rättsområdet samt lagstiftningsprocessen
 • kunna beskriva, visa och analysera hur media skildrar politiska händelser
 • kunna beskriva statsförvaltningens uppgifter och ge exempel hur den styrs och trender i olika sätt att organisera och styra förvaltningen,
 • kunna beskriva den kommunala nivåns centrala delar och funktioner
 • kunna beskriva hur EU påverkar det svenska politiska och juridiska systemet.
 • Med stöd i ämnesdidaktisk teori, aktuell utbildningforskning samt skolans styrdokument samt beprövad erfarenhet planera och organisera undervisningssituationer som väcker elevens intresse och engagemang och leder eleven mot kursplanens mål.
 • Välja lämpligt undervisningsinnehåll, material samt arbetsform som stödjer punkten ovan.
 • Delta aktivt och konstruktivt i seminariediskussioner

Kursinnehåll
Kursen handlar om svensk politik och här studeras bl a det svenska politiska systemets framväxt, uppbyggnad och funktionssätt, de politiska partiernas och intresseorganisationernas uppgifter och verksamheter, offentlig rätt och administration samt problem i samband med demokratins förverkligande.

Dessutom behandlas beslutsprocesser som rör Sveriges roll i EU:s institutioner.
Medias bevakning och förklaring av aktuella politiska och juridiska fenomen.
Skolans mål vad gäller elevers förståelse av det svenska politiska och juridiska systemets funktionssätt.
Ämnesdidaktikiska tillämpningar relevanta för kursens mål

Genomförande
Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarieövningar. Närvaro är obligatorisk vid seminarie- och gruppövningar. Inom ramen för kursen genomförs också aktiviteter i syfte att stärka anknytningen mellan teoretiska studier och kursens studieobjekt. Detta kan ske genom, exempelvis, studiebesök till folkvalda församlingar, förvaltningsenheter, myndigheter, revisorer, intresseorganisationer e t c. eller gästföreläsningar av företrädare från nämnda organ.

Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (4,5 poäng); muntliga redovisningar av och seminariediskussioner kring övningsuppgifter samt författande och redovisandet av en skriftlig rapport (3 poäng). Den skriftliga tentamen examinerar målen att studenten efter avslutad kurs skall ha förmåga att: kunna beskriva de centrala dragen i svensk politisk historia under det senaste seklet och utifrån detta kunna förklara och ge exempel på viktiga händelser i utvecklingen mot demokratiska institutioner, kunna beskriva de centrala dragen i det svenska partisystemet, att kunna beskriva statsmakten centrala delar och funktioner, redogöra för grunderna i det svenska rättssystemets uppbyggnad, systematik och rättskällor inom rättsområdet samt lagstiftningsprocessen; kunna beskriva statsförvaltningens uppgifter och ge exempel hur den styrs och trender i olika sätt att organisera och styra förvaltningen; att kunna beskriva den kommunala nivåns centrala delar och funktioner; kunna beskriva hur EU påverkar det svenska politiska och juridiska systemet.

Genom seminarieövningarna och rapportuppgiften examineras målen att planera och organisera undervisningssituationer som väcker elevens intresse och engagemang och leder eleven mot kursplanens mål; att välja lämpligt undervisningsinnehåll, material samt visa hur den jämförande metoden som arbetsform kan användas för att stödja punkten ovan samt att delta aktivt och konstruktivt i seminariediskussioner.

För seminarieövningarna och rapportuppgiften ges betyget Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För skriftlig tentamen ges betyget Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle ges möjlighet till ytterligare prov i nära anslutning till det ordinarie provtillfället. Tilläggsuppgifter ges till de studerande som av olika skäl inte aktivt deltagit i seminarie- och gruppövningar.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Karin Beland Lindahl

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Bäck H., Larsson, T. och G. Erlingsson. Den svenska politiken. Strukturer, processer och resultat. Malmö: Liber. Senaste upplagan.
- Petterson, O. Svensk Politik. Stockholm: Dialogos förlag. Senaste upplagan.
- Möller, T. Svensk politisk historia - Strid och samverkan under tvåhundra år. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan.
- Zetterström, Stefan. Offentlig Rätt, senaste upplagan.
- Lagboken – alternativt hitta de lagrum ni behöver på nätet.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen4.5TG U G VG
0002Skriftlig rapport3.0TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.