Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Byggprojektledning 7,5 Högskolepoäng

Project management
Grundnivå, P0007B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Byggproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Tillsammans med andra kunna tillämpa grundläggande teori inom projektledning och styrning för att:
• planera, genomföra, avrapportera och reflektera kring utfallet av eget projektarbete,
• ur beställarsidans perspektiv och utifrån givna förutsättningar, planera byggprojekt och motivera gjorda val.

Med utgångspunkt från givna projektförutsättningar och med stöd av teori och exempel på best practice självständigt kunna beskriva och reflektera kring:
• olika intressenters perspektiv och behov och hur dessa beaktas vid byggprojektledning,
• hur olika sätt att organisera, styra och leda kan ha betydelse för framgångsrik byggprojektledning,
• sin egen utveckling i rollen som projektledare och/eller projektmedarbetare.


Kursinnehåll

Kursstoffet utgörs av grundläggande kunskaper inom området projektledning/styrning och inkluderar vanliga, generella projektrelaterade begrepp, teorier och modeller för ledning och styrning av projekt. Vi behandlar och kontrasterar särskilt ledning och styrning av målsökande och målstyrda projekt och relaterar till byggprocessens olika faser och intressenter. Projektledar- och projektmedarbetarrollen och det personliga ledarskapet, kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt sätts i relation till byggprojektets organisation, genomförande, samt dess ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar.

I kursens praktiska, tillämpande delar betonas beställarsidans perspektiv och vi fokuserar särskilt på projekt i byggprocessens tidiga faser och med tydliga inslag av målsökande karaktär.


Genomförande

Kursen delas i två skeden.

Skede 1: I skede 1 arbetar studenterna med att inhämta kursstoffet och bygga upp grundläggande kunskaper inom området projektledning och styrning. Arbetet är i huvudsak koncentrerat till kursens tre första veckor och sker med stöd av kurslitteratur, rekommenderad referenslitteratur och föreläsningar (där de flesta är förlagda till kursvecka ett och två).

Skede 2: I skede 2 (som påbörjas parallellt med skede 1) prövar, övar och reflekterar studenterna kring tillämpningen av kursstoffet i en projektuppgift.  Studenterna arbetar i grupper som sätts samman av lärare i början av kursvecka 1. Projektuppgiften är organiserad kring ett uppdrag av målsökande karaktär i den tidiga byggprocessen.  I Projektuppgiften ingår för studenterna att i sina respektive projektgrupper och utifrån given tids- och resursram: definiera, planera och organisera, genomföra, del- och slutrapportera (muntligt och skriftligt) samt löpande följa upp det tilldelade uppdraget under kursens gång. I detta arbete ingår sådant som att ta fram, förankra och följa upp en projektplan, att identifiera för uppdraget relevanta intressenter, att organisera kommunikationen med dessa samt att inhämta, sammanställa och tolka information som gruppen bedömer som relevant för uppgiften. Studenternas reflektioner kring eget arbete och progress utifrån kursmålen stöttas genom att de under kursens gång kritiskt granskar och utvärderar andra gruppers arbete (opponera) samt mottar och förhåller sig till återkoppling från andra studenter på det egna projektarbetet. Handledning och formativ återkoppling från lärare ges i huvudsak i samband med handledningstillfällen, där några är obligatoriska, schemalagda och utgör delexaminationstillfällen, medan andra bokas på gruppens eget initiativ.


Examination

Prov 0003 Individuella uppgifter: En förutsättning för att nå kursmålen (som rör tillämpning och reflektion) är att studenten bygger grundläggande kunskaper inom området projektledning och styrning. Detta examineras genom ett skriftligt prov (dugga) under kursens första halva. Förmåga att reflektera i enlighet med kursmålen prövas genom opponering på andras arbete (under och i slutet av kursen).

Prov 0004 Projektuppgift: Kursmålen examineras löpande under kursens genomförande genom muntliga och skriftliga rapporteringar och delleveranser där såväl planering och genomförandeprocess som (del-)resultat och gruppens motiv till val ingår. I Projektuppgiften ingår för bedömning av slutbetyg högre än G/3 även en individuell reflektion.


Övrigt

Kursen ges på grundläggande nivå och ingår i kärnkurspaketet för civilingenjör Arkitektur och civilingenjör Väg- och Vatten.

Mer detaljerad information om mål, innehåll, genomförande och examination presenteras i kursens studiehandledning som delges kursdeltagare i anslutning till kursstart. Kursen kan inte ingå i examen samtidigt som kursen P0010B, Projektledning inom samhällsplanering.


Examinator
Susanne Engström

Övergångsbestämmelser
Kursen P0007B motsvarar kursen ABP117

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hallin, Anette & Karrbom Gustavsson, Tina. (2015). Projektledning. 2.,[uppdaterade] uppl. Stockholm:Liber.
Kompletterande material i LTUs lärplattform.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Individuella uppgifter3.0U G#
0004Projektuppgift4.5G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Samhällsbyggnad 2010-03-10

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-06-16