Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Pedagogik A, grundkurs 30 högskolepoäng

Education A
Grundnivå, P0008P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik
Ingår i huvudområde
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenterna ska kunna redogöra för och reflektera över hur samhällsvillkor och kulturmönster utgör grunden för pedagogiska processer och system. Studenterna ska kunna redogöra för några vetenskapliga synsätt och kunna tillämpa grundläggande vetenskaplig metod.

Kursinnehåll
Moment 1: Pedagogiska grundbegrepp, 7.5hp
Momentet behandlar pedagogisk grundsyn och pedagogiska inriktningar, undervisning och pedagogiska förutsättningar för kunskapsutveckling.

Moment 2: Samhälle, kultur och socialisation, 7.5hp
Momentet behandlar fostran, socialisation i ett historiskt och kulturellt perspektiv.

Moment 3 : Pedagogik i ett föränderligt samhälle, 7.5hp
Momentet ger möjlighet för studenterna att välja inriktning utifrån fem områden: Pedagogik och arbetsliv Kulturförståelsens pedagogiska villkor Ledarskap och lärande organisationer Skola i ny tid Genusperspektiv på utbildning och kompetensutveckling.

Moment 4
: Pedagogisk forskning, 7.5hp
Momentet innehåller en introduktion till vetenskaplig metod och vetenskapsteori. Aktuell pedagogisk debatt behandlas.

Genomförande
Pedagogik A är en helt nätbaserad kurs där det inte förekommer några fysiska träffar. Undervisningen sker genom lärplattformar såsom Canvas och Adobe Connect.

Examination
Examinationen sker i form av inlämningsuppgifter, hemtentamen och diskussionsforum. All examination sker i Canvas och Adobe Connect. Kriterier för kursbetyg anges i kursens Studiehandledning.

Övrigt
Den som ej har registrerat sig kommer att förlora sin plats till eventuell reserv på antagningslistan.

Examinator
Kjell Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1
Burman, A. (2014) Pedagogikens idéhistoria. Lund: Studentlitteratur.

Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. -valda delar

Forssell, A.(red). (2011). Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. Valda delar

Freire, P, (2000). Pedagogy of freedom. USA:Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Valda delar

Kincheloe, J.L. (2007). Critical pedagogy in the twenty-first century.

Ur: McLaren, P., Kincheloe, J.L. edit. Critical pedagogy. Where are we now?

New York Oxford: Peter Lang. Finns som fil i Canvas.

Kroksmark, T. (red). (2011). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. Valda delar.

Nejadmer, R. Ett vidgat pedagogikbegrepp. Pedagogiska magasinet 2011-02-25 http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/02/25/vidgat pedagogikbegrepp

Nilsson, P. (2007). Vad är pedagogik? Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv. Pedagogiska institutionen. Umeå univ. Finns tillgänglig på nätet.

Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur. Valda delar. Finns som fil i Canvas.

Sundberg, D. (2015) Pedagogik som vetenskap: analys och argument. Växjö: Institutionen för utbildningsvetenskap, Linnéuniversitetet. https://www.diva-portal.org/smas/get/diva2:855664/FULLTEXT01.pdf.

Säljö, R. (2015). Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer. Gleerups. Malmö

Wernersson, I. Genusperspektiv på pedagogik. http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800079367/isbn_91- 85027-44-8.pdf Referenslitteratur: Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ”Guide till referenshantering enligt APA-systemet”. Finns som dokument i kursrummet i Canvas under Kursmaterial.

Referenslitteratur:
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ”Guide till referenshantering enligt APA-systemet”. Finns som dokument i kursrummet i Canvas under Kursmaterial.

Moment 2
Arnman, Jönsson, Palme, Trondman (2006). Skola-fritid-framtid. Kap.2. Lund: Studentlitteratur. Finns som fil i kursrummet i Canvas. Bjerg, J. red. (2000). Pedagogik – en grundbok. Broady, D. kap.14 Kapital-begreppet som
utbildningssociologiskt verktyg. S.435-470. Stockholm: Liber. Finns som fil i Canvas.

Giddens, A. (2010) En skenande värld – hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv.

Stockholm: SNS förlag.

Lalander, P., Johansson, T. (2012). Ungdomsgrupper i teori och praktik. Kap. 1, 5 och 6.

Lund: Studentlitteratur. Nilsson, P. (1998). Fritid i skilda världar. Kap 2 och 7. Ungdomsstyrelsen. Finns tillgänglig på nätet.

Olesen, S. & Pedersen, P. (2004). red. Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv. Valda delar. Lund: Studentlitteratur.

Sjögren, A. (2003). Kulturens roll i identitetens byggande. Kapitel ur Ahmadi, N. (2003).

Ungdom, kulturmöten och identitet. Stockholm: Liber. Finns som fil i Canvas.

Moment 3
Valbara teman:
Tema Ledarskap och lärande organisationer:
Filstad, C. (2012). Organisationslärande: från kunskap till kompetens. Lund: Studentlitteratur.

Jensen, M. ( 2016) Lärande och lärandeteorier. Lund. Studentlitteratur.

Maltén, A. ( 2000). Det pedagogiska ledarskapet. Valda delar. Lund: Studentlitteratur.

Strandin, B. 2008. Medarbetarperspektiv på delat ledarskap. D-uppsats. Göteborgs Universitet. Institutionen för socialt arbete. Finns tillgänglig på nätet.

Svedberg, L. (2016). Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap. ( 6:e rev uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Tema Skola i ny tid:
Dweck, C.S. (2015) Mindset du blir vad du tänker. Stockholm: Natur och Kultur
Grape, M. (2015). Ny i klassen. Om införande och användning av pekplattan i skolan ur ett elevperspektiv. (Licentiatavhandling). Luleå: Luleå tekniska universitet.

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning. Valda delar. Stockholm: Natur & Kultur.

Selwyn, N. (2017) Skolan och digitaliseringen, blir utbildningen bättre med digital teknik. Göteborg: Daidalos förlag.

Tema Mångkulturalismens pedagogiska villkor och konsekvenser:
Bunar, N. (red.) (2015). Nyanlända och lärande- mottagande och inkludering. (1.utg.) Stockholm: Natur och Kultur.

Jönsson, A., Rubinstein Reich, L. 2006. En yrkesidentitet i förändring? Invandrade lärares möte med den svenska skolan. Pedagogisk forskning i Sverige 2006 Årg 11 nr 2. Finns tillgänglig på nätet.

Lorenz, H. & Bergstedt, B. (2006). Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Valda delar. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapsrådet (2010). Nyanlända och lärande. Vetenskapsrådets rapportserie 6:2010. Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.forskning.se/download/18.7d3d370412800b1f670800067/1387284163202/Rapport+6.2010.pdf

Tema Pedagogik och arbetsliv:
Andersson, C. (2012). Kunskapssyn och lärande - i samhälle och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur.

Granberg, O. & Olsson, J. (2009). Från lärandets loopar till lärande organisationer. valda delar. Lund: Studentlitteratur.

Granberg, O. (2014). Lära eller läras-Om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.

Karlsson, L. 2005. En pedagogisk situation i förändring. Arbetet och den nya ohälsan. Pedagogisk forskning i Sverige 2005. Årg 10 nr 3-4. Finns tillgänglig på nätet.

Tedenljung, D. (red.) (2008)Arbetsliv och pedagogik (2.uppl.) lund: Studentlitteratur.

Tema Genusperspektiv på utbildning och kompetensutveckling:
Connell, R. (2009). Om genus. (2., utvidgade och omarb. uppl.) Göteborg: Daidalos.

Hirdman, Y. ( 2010). Genus om det stabilas föränderliga former. Johanneshov: TBP

Nordberg, M. (2008). (red.) Maskulinitet på schemat. Valda delar. Stockholm: Liber

Phoenix, A. 2004. Neoliberalism and masculinity. Youth &Society 2004: 36 http://yas.sagepub.com/cgi/content/abstract/36/2/227

https://www.genus.se/media/genusvetenskapens-pedagogik-och-didaktik-2012

https://www.genus.se/media/en-introduktion-till-genusvetenskapliga-begrepp-2016

https://www.genus.se/media/att-gora-verklighet-2017

Tema Lärande för hållbar utveckling:
Palo, T. (2016). Från sopsortering till skateboardramp En studie i hur transformativt lärande kan leda till förändrat förhållningssätt och ökad handlingskompetens för hållbar utveckling. Luleå tekniska universitet institutionen för konst, kommunikation och lärande. http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1043790/FULLTEXT02.pdf.

Tonell, L. (red.) (2016). Hållbar utveckling samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden. Johanssehov:MTM.
Villanen. H. (2014). Our place, my future and their project. Reflecting children´s lifeworld in education for sustainable development. Doktorsavhandling, Uleåborgs universitet: Uleåborg http://herkules.oulu.fi/isbn9789526206042/isbn9789526206042.pdf

Plus valbara 300 sid från en eller flera källor i anslutning till det tema du valt

Litteratur för rapportskrivning:
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Valda delar.

Patel, R. & Davidson,B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. Valda delar.

Guide till referenshantering enligt APA. Finns som fil i Canvas.

Moment 4
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Valda delar.

Patel, R. & Davidson,B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. Valda delar.

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber.

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.

Guide till referenshantering enligt APA. Finns som fil i Canvas.

Forts. litteratur Moment 4:
Två debattartiklar inom pedagogik samt en publicerad vetenskaplig artikel och en vetenskaplig rapport på D-nivå inom pedagogik. Välj helst artiklar/rapport från 2005 och framåt.

Artiklar och rapport ska finnas tillgängliga på internet.
Här nedan finns länkar till information om vad som är en vetenskaplig artikel: - Video-presentation om Vad är en vetenskaplig artikel? http://bridge.kib.ki.se/vetartikel/player.html

- Skriftlig presentation av Vad är en vetenskaplig artikel? https://kib.ki.se/sites/kib.ki.se/files/A4_vad%20%C3%A4r%20en%20skaplig%20artikel%20-%20artikel_100708_0.pdf

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0009KursuppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH15
0010KursuppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH15
0011KursuppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH15
0012KursuppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH15

Kursplanen fastställd
av Pedagogik och lärande 2010-08-07

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-06-17