KURSPLAN

Pedagogik B, fortsättningskurs 30 Högskolepoäng

Education B
Grundnivå, P0009P
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik och lärande 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik
Ingår i huvudområde
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Pedagogik A (P0008P) eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenterna ska utveckla sina kunskaper om pedagogikens vetenskapsområde och ska kunna beskriva och förklara pedagogiska praktiker och hur dessa påverkas och formas av strukturella och kulturella faktorer. Studenterna ska även kunna kritiskt granska vetenskapliga texter och själva kunna producera enkla vetenskapliga texter och genomföra enkla vetenskapliga undersökningar.

Kursinnehåll
Moment 1: Pedagogiska teorier 7,5hp Momentet behandlar pedagogiska relationer och pedagogik för ungdomar och vuxna, etiska frågor i pedagogiska sammanhang, pedagogiska perspektiv på IKT samt pedagogiska miljöer för kunskapsutveckling Moment 2: Pedagogiska processer i arbetslivet 7,5hp Momentet behandlar kompetensbegreppet och kompetensutveckling, utbildningsplanering och utvärdering samt socialisation i ett samhällsperspektiv. Moment 3: Det pedagogiska ledarskapet 7,5hp Momentet behandlar ledarskapsteorier, personal-sociala frågor, konflikthantering, samtal för pedagogiskt utveckling samt handledning och mentorskap. Moment 4: Aktuell pedagogisk forskning – teorier, metoder och exempel 7,5hp Momentet behandlar olika vetenskapliga synsätt, forskningsetik och vetenskapliga metoder med utgångspunkt från olika exempel på aktuell pedagogisk forskning. Tillämpning av vetenskaplig metod ingår.

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

När kursen ges som nätkurs används distansöverbryggande teknik.


Examination
Examinationen sker i form av skriftliga hemuppgifter, muntliga redovisningar, genomförande och rapportering av mindre vetenskapliga undersökningar och granskning och analys av vetenskapliga arbeten. Kriterier för respektive kursbetyg anges i kursens studiehandledning. Prov får göras om vid högst fyra tillfällen utöver det ordinarie.

Övrigt
Den som ej har registrerat sig kommer att förlora sin plats till eventuell reserv på antagningslistan.

Examinator
Kjell Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1
Abrandt Dahlgren, M. & Carlsson, I. red. (2009). Lärande på vuxnas vis. Lund: Studentlitteratur.
Borgström, L & Gougoulakis, P (Red.) (2011). Vuxenantologin. En grundbok om vuxnas lärande. Stockholm: Atlas Akademi. Valda delar.
Larsson, S. (2013) Vuxendidaktik. Stockholm: Natur & Kultur
Kroksmark, M. (2011) Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur

Moment 2
Illeris, K. (2015). Lärande. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur.
Illeris, K. (2012). Kompetens, vad, varför och hur? Lund: Studentlitteratur.
Tedenljung, D. red. (2008). Arbetsliv och pedagogik. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur

Moment 3
Bergman, S., & Blomqvist, C. (2012). Uppskattande samtalskonst: om att skapa möjligheter i samtalets värld. Lund: Studentlitteratur.
Nilsén, K., & Kvale, S. (2000). Mästarlära. Lärande som social praxis. Lund: Studentlitteratur
Jensen, E., & Löw, O. (2011). Pedagogiskt ledarskap – om att skapa goda relationer. Gleerups.

Moment 4
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur
Borg, E. & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare: faktabok. Stockholm: Liber
Fejes, A., & Thornberg, R. (2012). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber.
Kvale, S. & Brinkmann, S (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Pedagogiska teorier7.5TG U G VG
0002Pedagogiska processer i arbetslivet7.5TG U G VG
0003Det pedagogiska ledarskapet7.5TG U G VG
0004Aktuell pedagogisk forskning - teorier, metoder och exempel7.5TG U G VG