Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medieproduktion i digitala miljöer IV 15 Högskolepoäng

Media production IV
Grundnivå, P0011F
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Vår 2017 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt P0008F Medieproduktion i digitala miljöer I


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursen syftar till att förbereda studenten för professionell verksamhet inom medieproduktion genom att ge inblick i arbetsinnehåll och arbetsmetoder på en arbetsplats. Studenten ska därutöver formulera en undersökningsbar frågeställning inom medieproduktionsområdet, välja en undersökningsmetod och tillämpa den tillsammans med tidigare förvärvade teoretiska och praktiska kunskaper.

Efter kursen ska studenten kunna:

  • tillämpa teorier och metoder för produktion, analys och problemlösning i ett professionellt sammanhang
  • värdera de egna kunskaperna inom medierad kommunikation och identifiera vilka ytterligare kunskaper som krävs
  • självständigt formulera ett undersökningsbart problem
  • visa förmåga att välja undersökningsmetod och ​tillämpa den tillsammans med teoretiska och praktiska kunskaper
  • visa förmåga att kritiskt reflektera över sitt eget och andras arbete och såväl ge som ta emot respons på detta

Kursinnehåll
  • Verksamhetsförlagt lärande
  • Professionalism och etik
  • Projektarbete

Genomförande

Kursens första del genomförs genom att studenten med handledning arbetar självständigt med ett eget projekt som sedan presenteras och diskuteras.

Andra delen av kursen genomförs inom professionell verksamhet. Erfarenheter och analys av detta sammanställs i en rapport som seminariebehandlas.


Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom presentation av projektarbete samt opponering på andras projektarbete, samt rapport och aktivt deltagande i seminarium.


Examinator
Ulrika Lindgren

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompletteras 10 veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete5.0U G#
0002Rapport VFL7.0U G#
0003Seminarium3.0U G#

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15