Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Personlighets och differentiell psykologi 7,5 högskolepoäng

Personal and differential Psychology
Grundnivå, P0027A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi
Ingår i huvudområde
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 30 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat inom ämnet psykologi.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avklarad kurs ska studenten kunna visa kunskap och förståelse
:
 
  • För olika teoriers syn på människans personlighet, till exempel ur ett psykodynamisk, inlärningspsykologiskt, social-kognitivt och fenomenologiskt perspektiv.
  • För olika teoriers tillämpningar inom såväl personlighetsutvecklande som terapeutiska sammanhang.
  • För den differentiella teorins och testteorins grunder med tillämpningar inom urval och diagnos.  

Färdighet och förmåga
Efter avklarad kurs ska studenten kunna visa förmåga att:

  • Kunna beskriva de mest etablerade teorierna inom personlighetspsykologins forskningsfält
  • Muntlig och skriftligt presentera vetenskapligt material med fokus på personlighetspsykologi
  • Samarbeta i grupp, kunna planera ett mindre projekt, och kunna tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till vetenskaplig litteratur 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avklarad kurs ska studenten kunna visa förmåga att:

  • Göra bedömningar av teorier inom personlighetspsykologins område och dess tillämpningar
  • Visa insikt om psykologiska tester och deras tillämpningar vid urval och diagnos

 


Kursinnehåll
Kursen behandlar innebörden av begrepp och diagnoser kopplade till personlighet och även psykodynamiska, inlärningspsykologiska, fenomenologiska samt social-kognitiva teorier och dess tillämpningar. Delar av kursen kommer även att behandla psykologiska tester och deras tillämpningar vid urval och diagnos samt innehålla praktiska moment så som muntlig och/eller skriftlig presentation av vetenskapligt material inom området.

 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten, men även av ett mindre individuellt arbete/laboration som skall mynna ut i vetenskapliga presentationer av arbetet. 

Delar av genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.

 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom en skriftlig individuell tentamen om 6hp enligt betygsskalan U, G eller VG samt ett mindre vetenskapligt arbete, 1.5hp enligt betygsskalan U eller G. Samtliga ingående examinationsmoment skall vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat HLT utbildningsadministration eduhlt@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/ny student . Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen och som du kan nå via ”Mitt LTU”.


Examinator
Jessica Körning-Ljungberg

Övergångsbestämmelser
Kursen P0027A motsvarar kursen ARP322

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Cervone, D. & Pervin, L.A. (2017). Personality Psychology. 13:e upplagan. Wiley

Ytterligare litteratur tillkommer enligt lärares anvisningar.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *6.00ObligatoriskH07
0006Muntlig och skriftlig presentationU G#1.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-01-31

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-15