Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Utvecklingspsykologi 7,5 högskolepoäng

Developmental Psychology
Grundnivå, P0034A
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi
Ingår i huvudområde
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 1a eller 1b eller 1c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna
:
 • Beskriva och förklara människans fysiska, kognitiva, sociala och personlighetsmässiga utveckling, från före födseln till döden.
 • Beskriva och förklara olika teoretiska synsätt på människans utveckling.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Analysera fall och scenarier med hjälp av teori inom utvecklingspsykologi
 • Undersöka mänsklig utveckling genom laborationer
 • Muntligt/skriftligt presentera vetenskapligt material inom utvecklingspsykologi       

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Kritiskt reflektera kring hur kunskap om utvecklingspsykologi kan tillämpas i vardagliga situationer.

 


Kursinnehåll
Kursen behandlar tre sinsemellan relaterade utvecklingsområden under människans livscykel:
 • Fysisk utveckling: Vilken betydelse har arv respektive miljö? Hur utvecklas motoriken och sinnesmodaliteterna?
 • Kognitiv utveckling: Hur utvecklas minne, språk och tänkande? Vad är intelligens?
 • Social och personlighetsmässig utveckling: Vem/vad är jag? Hur utvecklas relationer till andra människor?

Inom de tre områdena behandlas även de mer övergripande frågorna: Hur och när övergår utveckling i avveckling? och Vad är normalt?


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består vanligen av föreläsningar, seminarier och laborationer, samt till stor del av självstudier. I de obligatoriska laborationerna tränas förmågan att tillämpa teorier och metoder inom utvecklingspsykologi. 

Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via den internetbaserade kursplattformen Canvas. 

Vissa moment i kursen kan komma att ges på engelska.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Nedanstående lärandemål examineras specifikt genom kursmomentet Laborationer 2,5 hp (men även till viss del i den skriftliga tentamen) och betygsätts enligt skalan U, G.

Färdighet och förmåga
 • Analysera fall och scenarier med hjälp av teori inom utvecklingspsykologi
 • Undersöka mänsklig utveckling genom laborationer
 • Muntligt/skriftligt presentera vetenskapligt material inom utvecklingspsykologi

Alla övriga lärandemålen examineras genom individuell skriftlig tentamen 5 hp.

Betygssättning för tentamen sker enligt betygsskala U,G,VG. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen”.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat HLT utbildningsadministration eduhlt@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Malin Wass

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Feldman, R. S. (2017). Development Across the Life Span, Global Edition (8th edition).
ISBN13: 9781292157955.

Annat material, exempelvis vetenskapliga artiklar, tillkommer enligt lärares anvisning.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig tentamenU G VG *5.00ObligatoriskV21
0004LaborationerU G#2.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-01-31

Reviderad
av Prefekt vid Insitutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-15