Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Handledarutbildning för VFU-lärare 7,5 Högskolepoäng

Tutorial Training for Classroom-Based Teacher Education
Grundnivå, P0037P
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Lärarexamen med pågående anställning.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren behärska följande tre aspekter av lärarkompetens:

Kunskap och förståelse

- beskriva skolans och lärarutbildningens uppdrag

- beskriva vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär

- redogöra för hur kunskap och om olika lärperspektiv bidrar till en medveten handledarroll och en fördjupad förståelse för lärande relaterat till verksamhetsförlagd utbildning

Färdighet och förmåga

-analysera och problematisera aktuella styr- och policydokument och deras implementering

-synliggöra och analysera olika handledningsdilemman och ge goda exempel på handledning i syfte   att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen

-visa förståelse för och förmåga att tillämpa handledningsprocessens olika delar

-visa god förmåga till reflektion och dess betydelse i handledningsprocessen

-visa förståelse för och förmåga att tillämpa olika typer av dialogiska verktyg inom handledningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i syfte att utveckla professionen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera över och problematisera hur den vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet påverkar yrkesutövningen och den egna professionsutvecklingen

-inta ett kritiskt och etiskt förhållningssätt till dilemman i läraryrket och handledarrollen


Kursinnehåll
  • Lärarprofessionen i ett nutida och historiskt perspektiv
  • Handledningsprocessens delar
  • Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
  • Lärande samtal

Genomförande
  • Föreläsningar
  • Workshops
  • Grupparbeten
  • Individuella arbeten
  • Litteraturseminarier

Examination

Individuell skriftlig och muntlig examination


Examinator
Elisabeth Lundmark

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1
Bergman, S. & Blomqvist, C. (2012). Uppskattande samtalskonst: om att skapa möjligheter i samtalets värld. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (Finns även äldre upplagor)

Kernell, L. (2010). Att finna balanser: en bok om undervisningsyrket. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Selander, U. & Selander, S. (2014). Professionell handledning. (3., [utvidgade och rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Stone, D., Patton, B. & Heen, S. (2014). Svåra samtal: [hur man pratar om det som betyder mest]. (2. utg.) Stockholm: Ponto pocket. (Finns även äldre upplagor)

Ytterligare artiklar kan tillkomma


Referenslitteratur

Emsheimer, P. & Göhl, I. (2014). Handledning i lärarutbildning: att utforska undervisningssituationer. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Langelotz, L. (2014). Vad gör en skicklig lärare?: En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Från http://hdl.handle.net/2077/34853


Obligatoriska artiklar

Säljö, R. (2003). Föreställningar om lärande och tidsandan. I S. Selander (red.) (2003). Kobran. Nallen och Majjen. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.


Valbara artiklar på temat pedagogik, utbildning, demokrati och professionalisering

Biesta, G. (2003). Demokrati - ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem. Utbildning & Demokrati: Tidskrift för Didaktik och Utbildningspolitik , Vol.12(1), s. 59-80.

Frelin, A. (2013). Att hantera läraryrkets komplexitet(er) – en grund för professionalitet? Utbildning & Demokrati: Tidskrift för Didaktik och Utbildningspolitik, Vol. 22(1), s. 7-27.

Hegender, H. (2010). Villkor och praxis: Bedömning av lärarstudenters yrkeskunskaper under verksamhetsförlagd utbildning. Nordic Studies in Education, Vol.30(3), pp.180-197.

Ryther, C. (2010). Levande Ordning. Utbildning & Demokrati: Tidskrift för Didaktik och Utbildningspolitik, Vol. 19(3), s. 73-90.

Sjöberg, L (2011). Vygotskij goes neoliberal. Den ideala eleven och läraren i lärarutbildningens examinationspraktik. Utbildning & Demokrati: Tidskrift för Didaktik och Utbildningspolitik, Vol. 20(2), s. 49-72.

Fler artiklar finns i tidskriften Utbildning & Lärande Temanummer 1/12 Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell skriftlig inlämning och litteraturseminarium3.0U G VG
0002Individuell muntlig och skriftlig uppgift3.5U G VG
0003Muntlig handledningssekvens1.0U G#

Kursplanen fastställd
av Christer Wiklund, Prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande 2011-03-28

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13