Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Äventyrspedagogik, grundkurs 1 med allmän inriktning 15 högskolepoäng

Adventure Learning, Basic Course 1, General Alignment
Grundnivå, P0044P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursdeltagaren ska ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i hur man kan arbeta med äventyrspedagogik med barn- och ungdomsgrupper i alla åldrar, samt ha grundläggande kännedom om de teorier och den forskning som äventyrspedagogiken baseras på.


Kursinnehåll

Innehållet är i första hand anpassat till skolan, förskolan och fritidsverksamheten. Kursen består av praktisk-metodiska moment utomhus, teoretiska moment, samt kursuppgifter som görs på hemorten.  


Genomförande

Kursen genomförs i form av två 4-dagars sammankomster, i internatform, den första på hösten och den på andra våren. Mellan sammankomsterna arbetar deltagarna med kursuppgifter.


Examination

Examination sker genom bedömning av:

1) deltagande i sammankomst 1 

2) deltagande i sammankomst 2
3) individuell, skriftlig reflektionsuppgift
4) skriftlig och muntlig presentation av ett projekt
5) skriftlig och muntlig presentation av en verksamhetsplan


Övrigt

Det är obligatorisk närvaro på de bägge sammankomsterna.


Examinator
Birgitta Mörtberg Pajala

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Furmark, S-G. (2007). Äventyrspedagogik – Pedagogisk plattform.
Wahlström, O, G. (2008). ISBN 978-91-47-04812-0. Gruppen som grogrund
Stensaasen,S/Sletta,O. (2000). ISBN 91-27-07703-9. Grupprocesser
Kullberg,B. (2004). ISBN 91-44-03364-8. Lust- och undervisningsbaserat lärande
Gärdefors,P (2010). ISBN 978-91-27-12165-2. Lusten att förstå. Om lärande på människors villkor

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Aktivt deltagande i den första sammankomstenU G#3.50ObligatoriskH12
0002Aktivt deltagande i den andra sammankomstenU G#3.50ObligatoriskH12
0003Individuell, skriftlig reflektionsuppgiftU G VG *3.50ObligatoriskH12
0004Skriftlig och muntlig redovisning av projektU G VG *3.50ObligatoriskH12
0005Skriftlig och muntlig redovisning av verksamhetsplanU G VG *1.00ObligatoriskH12

Kursplanen fastställd
av Christer Wiklund, prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-02-20

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-06-17