KURSPLAN

Äventyrspedagogik, grundkurs 1 med allmän inriktning 15 Högskolepoäng

Adventure Learning, Basic Course 1, General Alignment
Grundnivå, P0044P
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Christer Wiklund, prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-02-20

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-06-19

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursdeltagaren ska ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i hur man kan arbeta med äventyrspedagogik med barn- och ungdomsgrupper i alla åldrar, samt ha grundläggande kännedom om de teorier och den forskning som äventyrspedagogiken baseras på.


Kursinnehåll

Innehållet är i första hand anpassat till skolan, förskolan och fritidsverksamheten. Kursen består av praktisk-metodiska moment utomhus, teoretiska moment, samt kursuppgifter som görs på hemorten.  


Genomförande

Kursen genomförs i form av två 4-dagars sammankomster, i internatform, den första på hösten och den på andra våren. Mellan sammankomsterna arbetar deltagarna med kursuppgifter.


Examination

Examination sker genom bedömning av:

1) deltagande i sammankomst 1 

2) deltagande i sammankomst 2
3) individuell, skriftlig reflektionsuppgift
4) skriftlig och muntlig presentation av ett projekt
5) skriftlig och muntlig presentation av en verksamhetsplan


Övrigt

Det är obligatorisk närvaro på de bägge sammankomsterna.


Examinator
Birgitta Mörtberg Pajala

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Furmark, S-G. (2007). Äventyrspedagogik – Pedagogisk plattform.
Wahlström, O, G. (2008). ISBN 978-91-47-04812-0. Gruppen som grogrund
Stensaasen,S/Sletta,O. (2000). ISBN 91-27-07703-9. Grupprocesser
Kullberg,B. (2004). ISBN 91-44-03364-8. Lust- och undervisningsbaserat lärande
Gärdefors,P (2010). ISBN 978-91-27-12165-2. Lusten att förstå. Om lärande på människors villkor

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Aktivt deltagande i den första sammankomsten3.5U G#
0002Aktivt deltagande i den andra sammankomsten3.5U G#
0003Individuell, skriftlig reflektionsuppgift3.5U G VG
0004Skriftlig och muntlig redovisning av projekt3.5U G VG
0005Skriftlig och muntlig redovisning av verksamhetsplan1.0U G VG