Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Pedagogik 3 med inriktning mot skolutveckling 30 Högskolepoäng

Pedagogy 3 with focus on school development
Grundnivå, P0049P
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Pedagogik B eller 2, 60 hp, eller godkänd lärarexamen eller motsvarande


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

Den studerande ska efter genomgången kurs ha tillägnat sig fördjupade kunskaper om:

att analysera och värdera olika lärandeteorier och styr- och policydokument inom pedagogisk verksamhet

att analysera aktuell pedagogisk forskning och relatera detta till beprövad erfarenhet

att problematisera och konkretisera hur ett vetenskapligt förhållningssätt kan genomsyra undervisning och lärande

att tillämpa vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv inom det pedagogiska fältet

att planera, genomföra, rapportera och försvara ett vetenskapligt arbete inom pedagogik

att självständigt och kritiskt kunna granska och opponera på ett vetenskapligt arbete


Kursinnehåll

Pedagogisk verksamhet kommer att problematiseras med hjälp av lärandeteorier och aktuella och relevanta styr- och policydokument. Deltagarna genomför ett vetenskapligt arbete med utgångspunkt i pedagogisk verksamhet. För att detta arbete ska kunna genomföras kommer kursen att innehålla en fördjupning av vetenskapsteori och forskningsmetodik: insamling av data, dataanalys och skriftlig presentation av data samt forskningsetik.

 

Moment 1 7,5 hp Vetenskapligt förhållningssätt, skolutveckling och beprövad erfarenhet

Vetenskapligt förhållningssätt, aktuell pedagogisk forskning, lärandeteorier, styr- och policydokument samt beprövad erfarenhet i pedagogisk verksamhet.

 

Moment 2 7,5 hp Vetenskapsteori och metod

Vetenskapsteori, metoder för insamling och analys av data, samt analys av utvecklingsarbete inom pedagogisk praktik

 

Moment 3 15 hp Vetenskapligt arbete

Självständigt vetenskapligt arbete genomförs, rapporteras och framläggs i ett offentligt seminarium.


Genomförande

Undervisningen ges i form av föreläsningar, litteraturseminarier, praktiska övningar (workshops) samt handledning. Utöver kursdagarna omfattar kursen eget arbete, individuellt eller i grupp. Dessutom kommer det att ske kontinuerlig reflektion och kommunikation mellan deltagare och kursledning via modern kommunikationsteknik. Kursen förutsätter tillgång till internetuppkoppling.


Examination

Moment 1 kommer att examineras genom tre examinationer:

Vetenskapligt förhållningssätt i pedagogisk verksamhet (muntlig och skriftlig redovisning).

Lärandeteorier – workshop (aktivt deltagande i grupp).

Beprövad erfarenhet i pedagogisk verksamhet (muntlig redovisning).

 

Moment 2 kommer att examineras genom två examinationer:

Vetenskapsteori (skriftlig redovisning).

Metodologi (skriftlig redovisning).

Utvecklingsarbete inom pedagogisk praktik (muntlig redovisning).

 

Moment 3 kommer att examineras genom en examination:

Genomförande av vetenskapligt skriftligt arbete samt muntlig opponering på annat arbete. I de fall två studenter skriver tillsammans ska det tydligt framgå vem som har huvudansvaret för vilka delar och vilka delar som gjorts tillsammans.

 

I kursen ges betygen U, G och VG. Kriterierna för respektive kursbetyg anges i kursens studiehandledning.För studerande som inte blir godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare fyra provtillfällen.

 


Övrigt

Den som inte är personligen närvarande och ej heller kontaktat examinator vid kursintroduktionen kommer att förlora sin plats till eventuell reserv på antagningslistan.


Examinator
Eva Alerby

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1
Backman, J. (2000). Rapporter och uppsatser. Stockholm: Studentlitteratur.
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012, kommande). Vetenskapliga
tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.
Bergmark, U. & Kostenius, C. (2011). Uppskattningens kraft - lärande, etik och hälsa. Lund: Studentlitteratur.
Björndahl, C.R.P. (2002). Det värderande ögat. Stockholm: Liber.
Fejes, A. & Thornberg, R. (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber.
Hyldegaard, K. (2008). Vetenskapsteori. En grundbok för pedagogiska ämnen. Stockholm: Liber.
Lundahl, C. & Folke-Fichtelius, M. (2010). Bedömning i och av skolan - praktik, principer, politik. Lund: Studentlitteratur.
Rönnerman, K. (red.). (2004). Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur.
Selander, S. (red.). (2003). Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Forskning i fokus, nr. 12, s. 13-21 och 71-89.
Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur
Tiller, T. (1999). Aktionslärande. Forskande partnerskap i skolan. Stockholm: Liber.
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se
Litteratur med relevans för uppsatsen/examensarbetet väljs i samråd med handledaren. Ytterligare litteratur, svensk och engelsk, tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Lärandeteorier2.0U G#
0002Vetenskapligt förhållningssätt2.5U G VG
0003Beprövad erfarenhet3.0U G VG
0004Vetenskapsteori3.0U G VG
0005Metodologi2.5U G VG
0006Skolutveckling2.0U G#
0007Vetenskapligt arbete15.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekten vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-08

Reviderad
av Prefekten vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-08