Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Bedömning, betygsättning, utveckling, utvärdering och verksamhetsförlagd utbildning 30 högskolepoäng

Science in Practice - research and development work
Grundnivå, P0051P
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0028P Utbildningshistoria, vetenskapsteori och didaktik


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen  består  av tre delmoment. Det första momentet och sista omfattar 7,5  hp vardera, det andra momentet den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 15 hp. Målet med  kursen är att de studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om och kritiskt granska olika former av bedömning, betygsättning och utvärdering i relation till verksamhetens gällande styrdokument. Dessutom skall studenterna tillägna sig fördjupade kunskaper om teorier om lärande och bedömning samt de kunskapskrav som ställs i ämnesområdet. Kursen syftar även till att de studerande ska utveckla en fördjupad förmåga att observera, dokumentera, bedöma och kommunicera elevers lärande och utveckling i praktiken. I kursen behandlas metoder för utvecklings- och kvalitetsarbete i skolan med utgångspunkt från skolans uppdrag. Vidare ska studenterna använda och värdera olika utvärderingsformer för den egna undervisningen i samverkan med elever, vårdnadshavare och verksamheten.

Moment 1 Bedömning, betygsättning, skolutveckling och utvärdering  (7,5 hp)

Efter avslutat moment ska studenten kunna;

Kritiskt granska, värdera och utveckla olika former för bedömning och betygsättning utifrån styrdokumentens kunskapskrav och  olika teoretiska perspektiv. (Prov 17 och 18)

Identifiera, beskriva och problematisera verktyg för formativ och summativ bedömning. (Prov 17 och 18)

Beskriva, förklara och reflektera över hur dokumentation och analys används som grund för  bedömning och betygsättning av elevers lärande. (Prov 17 och 18)

Redogöra för och analysera teorier och forskning som behandlar skolutveckling och  utvärdering. (Prov 19)

Identifiera, beskriva och kritiskt reflektera kring verktyg för att dokumentera och bedöma elevers lärande och utveckling i ämnen. (Prov 17, 18 och 19)

Identifiera och problematisera kring vad som ska utvärderas i skolan. (Prov 19)

Presentera innehåll och genomförande av det utvecklingsarbete i studentens huvudämne som skall genomföras under moment 2 (PM). (Prov 20)


Moment 2 Verksamhetsförlagd utbildning (15,0 hp)
Efter avslutat moment ska studenten kunna;

Självständigt och med utgångspunkt i styrdokumenten, planera, genomföra, bedöma, betygsätta och utvärdera undervisning utifrån verksamhets- och ämnesmål, med beaktande av elevers olika intressen, förmågor och behov. (Prov 21-23)

Tillämpa kunskaper och metoder om kvalitetsgranskning på genomförda pedagogiska aktiviteter.  (Prov 21-24)

Beskriva och tolka pedagogens ansvar i förhållande till uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. (Prov 21-23)

Analysera olika former av utvärderingar i relation till teoretiska aspekter om kunskap och lärande. (Prov 21-24)

Visa på ett professionellt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap i förhållande till verksamhetens mål. (Prov 21-24)
 
Analysera, motivera och kommunicera den egna bedömarpraktiken med elever och verksamhet. (Prov 21 och 22)

Utveckla, värdera och tillämpa olika modeller och arbetsformer för den egna undervisningen i samverkan med elever, handledare och verksamheten. (Prov 21 och 22)

Visa mycket god kunskap i att analysera och  bedöma elevers kunskapsutveckling samt god kunskap i betygsättning. (Prov 21-23)

Tillämpa ett undersökande, problematiserande och kritiskt analyserande perspektiv till uppföljning och utvärdering av pedagogisk verksamhet. (Prov 21-23)

Reflektera och analysera övergripande skolutvecklings- och kvalitetsarbete i skolan med utgångspunkt från skolans uppdrag. (Prov 21- 23)

Beskriva och förklara hur övergripande kvalitetsgranskning av den egna pedagogiska verksamheten bidrar till att utveckla elevers lärande. (Prov 21-23)

Genomföra, utvärdera och skriftligt redovisa eget påbörjat utvecklingsarbete i studentens huvudämne del 1 (Prov 24)


Efter halva momentet förväntas studenten kunna:
 
Enskilt förbereda och tillsammans med VFU-handledare och VFU-kursledare delta i ett strukturerat trepartssamtal. Samtalet syftar till att bedöma studentens förmåga att formulera, definiera och värdera sin egen progression i relation till kursens mål. 


Moment 3 Eget utvecklingsarbete (7,5 hp)
Efter avslutat moment ska studenten kunna;

Presentera både muntligt och skriftligt genomfört utvecklingsarbete samt granska ett annat utvecklingsarbete. (Prov 25 och 26)

Kursinnehåll
Kursen består av:
Utveckling och styrning av pedagogisk verksamhet
Uppföljning och utvärdering av pedagogisk verksamhet
Skolutveckling
Kvalitetsarbete i skolan
Bedömning och betygssättning
Verksamhetsförlagd utbildning
Eget självständigt utvecklingsarbete  


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, seminarieövningar, grupparbeten, självständiga studier, verksamhetsförlagd utbildning, obligatoriskt 3-partssamtal samt  praxisseminarium. Utbildningen avslutas med 2-3 dagars program i Luleå, om ingenting annat meddelas. Under dessa dagar presenterar och försvarar studenterna sina  utvecklingsarbeten samt genomför en opposition på ett annat arbete. Närvaro krävs vid ytterligare 4 seminarier. Under genomförandet av utvecklingsarbetet har student och handledare kontakt vid minst 2 tillfällen.
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Moment 1
Moment 1 är indelat i fyra provdelar.

Prov 17:  Formativ och summativ bedömning-kursuppgifter mom1. 2,0 hp U G VG
Prov 18:  Bedömning och betygssättning- ind skriftl examination, mom 1. 2,0 hp U G VG   
Prov 19:  Teorier om skolutveckling och utvärdering – ind skrift examination, mom 1. 2,0 hp U G V
Prov 20:  PM Eget utvecklingsarbete i studentens huvudämne, mom 1. 1,5 hp U G


Moment 2

Moment 2 består av verksamhetsförlagd utbildning och examineras i fyra  provdelar.

Prov 21: Genomförd VFU enligt anvisning mom 2. 8,5 hp U G
Prov 22: Genomfört trepartssamtal, mom 2. 1,5 hp U G
Prov 23: Praxisseminarium, mom 2. 1,5 hp U G
Prov 24: Eget utvecklingsarbete i studentens huvudämne del I mom 2. 3,5 hp U G VG


Moment 3
Moment 3 är indelat två provdelar.

Prov 25: Eget utvecklingsarbete i studentens huvudämne del II mom 3. 6,0 hp U G VG
Prov 26: Presentation, granskning, opposition samt delta seminarier mom 3. 1,5 hp U G


För att  bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyg utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Betyg sätts efter samlad bedömning av examinator. Där endast Godkänd ingår exkluderas dessa moment i sammanvägningen. Gränsen för att erhålla VG är att 75 % eller mer ska vara VG.

Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examinator
Annbritt Palo

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Folke-Fichtelius, M. & Lundahl, C. (red.) (2016). Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur AB.

Hult, A. & Olofsson, A. (red.) (2017). Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?. Stockholm: Natur & kultur.

Håkansson, J & Sundberg, D (2016). Utmärkt skolutveckling. Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse. Lettland: Natur och Kultur.

Jönsson, A. (2017). Lärande bedömning. (4. uppl.) Malmö: Gleerup.

Larsson, P, Löwstedt, J. (2014). Strategier och förändringsmyter – ett organisationsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete. Lund: Studentlitteratur.

Lindström, L., Lindberg, V., Pettersson, A. (2014). Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. (4:e uppl). Stockholms Universitets förlag.

Myndigheten för skolutveckling (2003). Skolutvecklingens många ansikten. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. Kan laddas ner som pdf-fil.

Nordgren, K., Odenstad, C. & Samuelsson, J. (red.) (2017). Betyg i teori och praktik: ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium. ( [rev.] uppl.) Malmö: Gleerup.

Selghed, B. (2011). Betygen i skolan: kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis. (2. uppl.) Stockholm: Liber.


Moment 2 Verksamhetsförlagd utbildning

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011). Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. För mer information om VFU:n se hemsidan; http://www.ltu.se/ltu/For-skola/VFU Ytterligare litteratur med relevans för respektive ämnesinriktning tillkommer.


Moment 3 Eget Utvecklingsarbete

Se kurslitteratur från utbildningens samtliga moment


Referenslitteratur:

Lundahl, C. (2017). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedt.

Skolverket (2012). Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Stockholm: Skolverket. Kan laddas ner som pdf-fil http://www.skolverket.se/publikationer?id=2841Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket. Finns som pdf fil http://www.skolverket.se/publikationer?id=2660

Skolverket. (2011). Om betyg och bedömning (Ur Gymnasieskolan 2011). Kan laddas ner som pdf fil på http://www.skolverket.se/publikationer

Skolverket. (2011) Likvärdig betygsättning i gymnasieskolan. En analys av sambandet mellan nationella prov och kursbetyg. Kan laddas ner som pdf-fil på http://www.skolverket.se/publikationer?id=2286

Skolverket. Filmer om bedömning för lärande och likvärdighet. Finnas att ladda ner på http://www.skolverket.se/prov-och bedomning/ovrigt-bedomningsstod/filmer-om-bedomning-for-larande-och- likvärdighet-1.142557.

Skolverket. (2007). Provbetyg - slutbetyg - likvärdig bedömning? Stockholm:
Skolverket. Finns som pdf-fil http://www.skolverket.se/publikationer?id=1724

Skolinspektionen. (2012). Lika för alla?. Omrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan under tre år. Stockholm: Skolinspektionen. Finns som pdf-fil
http://www.skolinspektionen.se/Documents/omrattning/omrattning-2012.pdf

Stockholms universitet (2011). Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. (2., uppdaterade uppl.) Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Se även http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/tema/tema-bedomning-1.157626 för nedladdning av referenslitteratur

Se också Skolinspektionens hemsida för nedladdning av referenslitteratur.
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapporter/ Betyg i gymnasieskolan 2011, kvalitetsgranskning, rapport nr 2011:4 (PDF-fil)

Betygssättning i gymnasieskolan, kvalitetsgranskning, rapport nr 2010:12 (PDF-fil)
Lika eller olika? Omrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan, 2011 (PDF-fil)

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0017Formativ och summativ bedömning-kursuppgifter mom 1U G VG *2.00ObligatoriskH15
0018Bedömning och betygssättning - ind skriftl examination mom1U G VG *2.00ObligatoriskH15
0019Teorier om skolutv. o utvärd. - ind skriftl examination mom1U G VG *2.00ObligatoriskH15
0020PM Eget utvecklingsarbete mom 1U G#1.50ObligatoriskH15
0021Genomförd VFU enligt anvisning mom 2U G#8.50ObligatoriskH15
0022Genomfört trepartssamtal mom 2U G#1.50ObligatoriskH15
0023Praxisseminarium, mom 2U G#1.50ObligatoriskH15
0024Eget utvecklingsarbete del I, mom 2U G VG *3.50ObligatoriskH15
0025Eget utvecklingsarbete del II, mom 3U G VG *6.00ObligatoriskH15
0026Presentation, granskn, opposition samt delta i sem. mom3U G#1.50ObligatoriskH15

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10