Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering 7,5 högskolepoäng

Health and Work-related Rehabilitation
Grundnivå, P0052A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Psykologi eller sociologi 60hp samt Arbetsrätt (J0009N) 15hp, Grupper och individer i arbetslivet (S0028A) 7.5hp, Samhällsvetenskaplig metod 1 (P0045A), 15hp eller Grundläggande sociologisk metod (S0047A), 15hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna teoretiskt redogöra för och fått insikt i praktiskt personalarbete som rör hälsofrämjande på arbetsplatsen och arbetsinriktad rehabilitering med särskilt fokus på individens olika villkor och förutsättningar med avseende på hälsa och rehabilitering.

Kursinnehåll
Kursens handlar om arbetsgivarens och den anställdes villkor och förutsättningar i det hälsofrämjande arbetet och i rehabiliteringsprocessen. Därtill behandlas även andra aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen och deras respektive perspektiv. Inom ramen för kursen redogörs även för möjliga orsaker till ojämlikheter avseende hälsa i samhället

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
I kursen ingår föreläsningar, fältarbete och seminarier med obligatorisk närvaro. Arbetslivsanknytning sker genom fältarbete på arbetsplatser och eventuellt gästföreläsningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen består av muntliga seminariediskussioner och en individuell rapport som examineras både muntligt och skriftligt. Närvaro och aktivt deltagande förutsätts vid alla seminarietillfällen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat HLT utbildningsadministration eduhlt@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. Examinator
Leif Berglund

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bringsén, Å. & Nilsson Lindström, P. (red.) (2019). Hälsopromotion i teori och praktik: olika arenor och målgrupper. (Första upplagan). Stockholm: Liber.
Ekholm, J., Vahlne Westerhäll, L., Bergroth, A. & Schüldt Ekholm, K. (red.) (2015). Rehabiliteringsvetenskap: rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv. (3., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Rostila, M. & Toivanen, S. (red.) (2018). Den orättvisa hälsan: om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. (Upplaga 2). Stockholm: Liber.
Winroth, J. (2018). Organisationshälsa: en bok om ett hållbart arbetsliv. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur.

Artiklar kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0016SeminariediskussionerU G#2.50ObligatoriskH21
0017Individuell rapportU G VG *5.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
Fastställd av Institutionen för arbetsvetenskap 2008-12-07.

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsa. lärande och teknik 2021-02-15