Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbets- och motivationspsykologi 7,5 högskolepoäng

Work and Motivational Psychology
Grundnivå, P0053A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi
Ingår i huvudområde
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 30 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat inom ämnet psykologi.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 • beskriva och förklara olika arbets- och motivationspsykologiska teorier, studier och begrepp
 • beskriva och förklara hur arbetspsykologi kan tillämpas och dess konsekvenser för trivsel, motivation och produktivitet 

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att:

 • söka och samla relevant information relaterad till en arbetspsykologisk frågeställning
 • planera och genomföra en enkätstudie inom givna tidsramar
 • värdera, analysera och diskutera resultat från en enkätstudie
 • muntligt och skriftligt redovisa och diskutera information och problem relaterat till en arbetspsykologisk frågeställning  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • reflektera över vetenskapliga och etiska aspekter
 • reflektera över arbets- och motivationspsykologins roll i samhället utifrån ett hållbart perspektiv

Kursinnehåll
Kursen behandlar arbets- och motivationspsykologiska teorier, studier och begrepp, samt hur arbets- och motivationspsykologi kan tillämpas och dess konsekvenser för trivsel och produktivitet. Kursen behandlar även metodik för att studera en arbetspsykologisk frågeställning. 

Följande områden behandlas:

 • Arbetspsykologins historia
 • Arbetsmotivation
 • Arbetstillfredsställelse
 • Ledarskap och arbetsgruppens psykologi
 • Arbetsrelaterad stress
 • Organisationsförändring och organisationskultur
 • Informationsteknik
 • Enkätmetodik och grundläggande statistisk analys

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen är baserad på självstudier, föreläsningar, lektioner med diskussioner och övningar, projektarbete med verklighetsanknuten datainsamling, handledning, samt muntlig och skriftlig redovisning. 

För att nå kursens mål rörande kunskap och förståelse bör studenten självständigt studera angiven kurslitteratur och övrig litteratur/material tillhandahållet under kursens gång, samt ta del av föreläsningar/lektioner och rekommenderade övningar. 

För att nå kursens mål rörande färdighet och förmåga bör studenten ta del av föreläsningar/lektioner relaterade till enkätmetod och statistik. Studenten ska även medverka aktivt i lektion om informationsteknik och kursens projektarbete, samt vid skriftlig och muntlig redovisning. Genom projektarbetet tränas förmågan att söka och samla information, planera och genomföra enkätstudie, samt förmågan att värdera, analysera och diskutera den insamlade informationen. Projektarbetet, inklusive skriftlig och muntlig presentation, utförs genom samarbete i grupper.

För att nå kursens mål rörande värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten medverka aktivt i kursens projektarbete samt bör studera angiven kurslitteratur. Genom projektarbetet tränas förmågan att reflektera över vetenskapliga och etiska aspekter. Genom diskussioner och reflektionsuppgift tränas förmågan att reflektera över arbets- och motivationspsykologins roll i samhället utifrån ett hållbart perspektiv. 

Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation och inlämningar sker via den internetbaserade kursplattformen Canvas. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens.

Delar av genomförandet av kursen kan komma att ges på engelska.

 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom tentamen (5 hp, betygsskala: U G VG) och projektarbete (2.5 hp, betygsskala: U G). I examinationsformen projektarbete examineras deltagande vid lektion i informationsteknik, genomförande av arbetspsykologisk studie, skriftlig och muntlig redovisning samt skriftlig reflektion. 

Kunskap och förståelse examineras genom examinationsformen tentamen. Tentamen är skriftlig och individuell. 

Färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom examinationsformen projektarbete. Projektarbetet och den skriftliga och muntliga redovisningen examineras i grupp. Skriftlig reflektion examineras individuellt. Deltagande vid lektion i informationsteknik samt seminarietillfälle för muntlig redovisning har obligatorisk närvaro. Vid förhinder kan den obligatoriska närvaron ersättas med en likvärdig kompensationsuppgift. 

Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg i kursen.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat HLT:s utbildningsadministration eduhlt@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. 

Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.


Examinator
Lisa Öman Ekervhén

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Arnold, J. & Randall, R. (2016). Work Psychology. Understanding Human Behaviour in the Workplace. Femte upplagan eller senare. Prentice Hall.

Annat material, exempelvis vetenskapliga artiklar, tillkommer enligt lärares anvisning.

Referenslitteratur vid rapportskrivning:
American Psychological Association. (2020). Concise Guide to APA Style, Seventh Edition. American Psychological Association. ISBN: 9781433832734

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003TentamenU G VG *5.00ObligatoriskV11
0005ProjektarbeteU G#2.50ObligatoriskV19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2008-11-18

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-15