Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Specialpedagogiskt ledarskap i förskolan 15 högskolepoäng

Special education and leadership in pre-school
Grundnivå, P0053P
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Specialpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper motsvarande kurserna U0022P vfu 2


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall du som studerande kunna:

Gällande kunskap och förståelse
• beskriva olika perspektiv på specialpedagogik samt reflektera över begrepp som delaktighet, mångfald och normalitet
• visa kunskap om socialisationsprocesser och identitetsskapande villkor ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Gällande färdighet och förmåga
• urskilja processer som framhåller vikten av att främja likabehandling
• kritiskt granska och reflektera över möjligheter och hinder för varje barns lärande och utveckling med fokus på barn i behov av särskilt stöd
• visa förmåga att problematisera kring språkutvecklande arbetssätt och miljöer
• analysera konfliktsituationer i förskolan

 Gällande värderingsförmåga och förhållningssätt
 
• kritiskt granska, analysera och värdera diagnoser i förskolan 
• kritiskt granska och analysera skeenden, samspel och samtal utifrån olika typer av teoretiska förståelseramar
• göra bedömningar med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen


Kursinnehåll

Moment 1
•    Specialpedagogiska teorier.
•    Internationella, historiska och nutida aspekter på specialpedagogik.
•    Värdegrund, inkludering, delaktighet och normalitet
•    Etisk teoribildning och rättsliga styrdokument.
•    Samtalsfärdigheter.

Moment 2
•    Sociala och medicinska förklaringsmodeller.
•    Främja likabehandling genom att motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
•    Språkutvecklande arbetssätt och miljöer.
•    Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
•    Konflikthantering.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
De studerande deltar vid föreläsningar, fältstudier, seminarier och grupparbeten. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom individuella inlämningsuppgifter samt individuella muntliga och skriftliga kursuppgifter. Bedömningskriterier anges i studiehandledningen. 

Examinator
Åsa Gardelli

Litteratur. Gäller från Vår 2023 Lp 3
Litteratur. Gäller från Vår 2023 Lp 3

Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (senaste upplagan). Vetenskapliga tankeverktyg. Studentlitteratur. (Kap. 6, 7.7, 8).
Edfelt, D., Sjölund, A., Jahn, C. & Reuterswärd, M. (senaste upplagan). Tydliggörande pedagogik i förskolan. Natur & kultur.
Hakvoort I &. Friberg, B. (red.). (senaste upplagan). Konflikthantering i professionellt lärarskap. Gleerups. (kap. 2, 3, 4, 9).
Hejlskov Elvén, B. & Edfelt, D. (senaste upplagan). Beteendeproblem i förskolan: om lågaffektivt bemötande. Natur & Kultur.
Löfdahl, A. (senaste upplagan). Kamratkulturer i förskolan: en lek på andras villkor. Liber.
Rautalinko, E. (senaste upplagan). Samtalsfärdigheter: stöd, vägledning och ledarskap. Liber.

Wahlström, G.O. (senaste upplagan). Kirre: en bok om att möta, vårda och fostra trasiga barn. Liber.
eller
Wahlström, G.O. (senaste upplagan). Andra boken om Kirre. Liber.

Aktuella styrdokument.
Ytterligare litteratur i form av avhandlingar och artiklar tillkommer.

Referenslitteratur
Heister Trygg, B. (senaste upplagan). AKK i skolan: en pedagogisk utmaning: om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskola och skola. Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK).
Nielsen, A. & Nyroos, M. (red.) (2022). En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet. Liber.
Öhman, M. (senaste upplagan). Hissad och dissad: om relationsarbete i förskolan. Liber.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002KursuppgifterU G#2.50ObligatoriskH13
0003InlämningsuppgifterU G VG *5.00ObligatoriskH13
0005KursuppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH14

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-06-16